หนังสือที่แต่งโดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 47 Results

No.TitlePublished
1การสื่อสารเพื่อการจัดการ2560
2ทฤษฎีการสื่อสาร2559
3ทฤษฎีการสื่อสาร2556
4การอภิปรายความบทพระราชนิพนธ์ : ติโต2554
5การอภิปรายความบทพระราชนิพนธ์ : นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ2554
6การอภิปรายความบทพระราชนิพนธ์ : พระมหาชนก2554
7การแสวงหาความรู้แบบหลังนวสมัย2554
8วิทยปรัชญา2554
9การแสวงหาความรู้แบบหลังนวสมัย2552
10การบริหารงานนิตยสาร2551
11การบริหารงานสื่อวิทยุกระจายเสียง2551
12การบริหารงานสื่อวิทยุโทรทัศน์2551
13การบริหารงานสื่อหนังสือพิมพ์2551
14การบริหารงานสื่อสารมวลชน2551
15การจัดการทางการสื่อสาร2550
16สถานภาพองค์ความรู้ของการจัดการทางการสื่อสารในประเทศไทย2550
17การสื่อสารเพื่อการจัดการในองค์การธุรกิจ2549
18การสื่อสารเพื่อการจัดการองค์กรเกย์ในประเทศไทย2549
19การสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน2549
20การสื่อสารเพื่อการจัดการ2549
21การสื่อสารเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร2549
22วุฒิสภา : จุดหักเหทางการเมือง2548
23ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหลักทางการเมืองและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25402547
24รัฐในแนวระนาบ : กลไกประชาสังคม2546
25วิทยปรัชญา2546
26การสื่อสารกับการเมือง2545
27หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2545
28แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง2545
29หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2545
30วิทยปรัชญา2544
31การสื่อสารกับการเมือง2541
32วิทยปรัชญา2541
33การสื่อสารกับการเมือง2537
34ธรรมจรรยาในราชาธิราช : สื่อปกครอง2535
35เงื่อนไขความพอใจในการเปิดรับสื่อในองค์การชายแดน2535
36โฆษณากับการวิจัย2534
37การสื่อสารกับการเมือง2534
38การสื่อสารกับสังคม2533
39การโฆษณาหาเสียงกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง2533
40การสื่อสารทางการเมืองและการไหลเวียนของข่าวสารในชุมชนมุสลิม2532
41คุณลักษณะทางสังคมของชาวไทยมุสลิม และการสนองตอบต่อรัฐบาล2531
42พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้อ่าน : หนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยและภาษาจีน,รายงานการวิจัย2531
43การสื่อสารทางการเมืองในชุมชนที่มีสตรีเป็นผู้นำ2530
44สิ่งพิมพ์กับการเลือกตั้งทั่วไป (2529)2530
45เมืองใหญ่และรูปแบบที่ควรเป็น : การบริหารงานหาดใหญ่2528
46รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง2526
47การพัฒนาการเมืองในระบบ : การแสวงหาทฤษฎี