หนังสือที่แต่งโดย ปราโมทย์ ประสาทกุล 14 Results

No.TitlePublished
1ศตวรรษิกชนในประเทศไทย = The Centenarians in Thailand2558
2เกิดอย่างไร ประเทศไทยจึงจะมั่นคง? = How can births ensure Thailand's security?2557
3การตายของประชากรในพระนครเมื่อ 100 ปีก่อน = The mortality of Pra Nakhorn a century ago2552
4ประเทศไทย ควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดี2552
5ผลของภาวะสมรสที่มีต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย = Consequences of nuptiality on fertility decline in Thailand2551
6คนห้าแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต2550
7ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ = Life table : a powerful demographic tool2544
8ประชากรศาสตร์ : สารัตถศึกษาเรื่อง ประชากรมนุษย์2543
9ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของชาวชนบท : กรณีศึกษาของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ = Factors affecting migation of rural population : acsae study of Nang Rong District, Burirum Province2542
10คนรกโลก2531
11คนรกโลก2527
12ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวในชุมชนแออัด2527
13ไม่ควรเป็นคนรกโลก2524
14การจัดองค์การงานวางแผนครอบครัวของกรุงเทพมหานคร : การศึกษามุ่งที่พนักงานวางแผนครอบครัวเป็นพิเศษ2521