หนังสือที่แต่งโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481- 778 Results

No.TitlePublished
1พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2561
2วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม2560
3ธรรมของพระราชา2560
4นิติศาสตร์แนวพุทธ2560
5พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2560
6พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย2559
7กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)2559
8พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2558
9พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2558
10พัฒนาสังคมไทยด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ = Developing Thai society with a thorough knowledge and understanding of the three planes2558
11รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง : (กรณีพระคึกฤทธิ์)2558
12ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา = Characteristics of Buddhism2558
13ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน2557
14การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย และพุทธวิธีในการสอน2557
15นิติศาสตร์แนวพุทธ2557
16เจอวิกฤต จิตไม่วิบัติ2557
17มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม (งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)2557
18ตามทางพุทธกิจ2557
19พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย2557
20ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล2557
21มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม2557
22พัฒนาสังคมไทยด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ = Developing Thai society with a thorough knowledge and understanding of the three planes2556
23พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ = Developing Thai society with a thorough knowledge and understanding of the three planes2556
24วันสำคัญของชาวพุทธไทย2556
25ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2556
26หยาดเพชร หยาดธรรม ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย2556
27พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2556
28พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2556
29ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอยหรือเพื่ออะไร2556
30หลักสูตรอารยชน = A curriculum for civilized people2556
31การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable Development2556
32อมฤตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต = The Nectar of Truth : a selection of Buddhist aphorisms2556
33สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์ /cพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)2556
34ปรัชญาการศึกษาของไทย : ภาคพุทธธรรม-แกนนำการศึกษา2556
35พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์2556
36พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้2556
37ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living2556
38ยามเจ็บไข้รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญารู้เท่าทัน2556
39โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่2556
40พระพุทธศาสนาในอาเซีย2555
41ตอบ ดร.มาร์ติน : พุทธวินัยถึงภิกษุณี2555
42เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม2555
43รู้ไว้เสริมปัญญาและพัฒนาคน2555
44คู่มือชีวิต2555
45ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น2555
46นิติศาสตร์แนวพุทธ2555
47พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 25552555
48กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in World Civilization2555
49ตอบ ดร.มาร์ติน : ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม2555
50บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน2555
51ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง2555
52ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล2555
53จาริกบุญ-จารึกธรรม2555
54พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 25552555
55พุทธชยันติ 2600 ปี แห่งโพธิญาณ2555
56พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ.25552555
57กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก 10 เรื่องเพิ่มเติม : อ่านรู้ ก็ดี อ่านเล่น ก็ได้) = Chronology of Buddhism in World Civilization2555
58ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา2554
59ศิลปศาสตร์แนวพุทธ และ Buddhism and Buslness word : the Buddhist way to deal with Business2554
60พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ2554
61นักวิชาการ ไทย-เทศ หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา2554
62การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย2554
63นักวิชาการ เทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา2554
64ทุกข์สำหรับเห็น แต่ สุขสำหรับเป็น2554
65ตอบ ดร.มาร์ติน : พุทธวินัย ถึง ภิกษุณี2554
66ความสุข ทุกแง่ทุกมุม2554
67จาริกบุญ-จารึกธรรม2554
68โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ2554
69อมฤตพานา : พุทธศาสนสุภาษิต2554
70แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้2554
71ในความทรงจำ ที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)2554
72พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The pali canon : what a Buddhist must know2554
73จารึกอโศก : (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย2554
74นักวิชาการ เทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา2554
75พระไตรปิฎกอยู่นี่ : อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา2554
76ความสุขทุกแง่ทุกมุม2554
77การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์2554
78ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล2554
79ขว้างก้อนอิฐมาพัฒนาเป็นแก้วมณี2554
80พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2554
81การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ2553
82พุทธธรรม (ฉบับเดิม)2553
83ธรรมนูญชีวิต2553
84ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา2553
85ตามทางพุทธกิจ2553
86นิติศาสตร์แนวพุทธ2553
87เรื่องเหนือสามัญวิสัย : อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา2553
88พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2553
89ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2553
90ธรรมะทวิพากย์ = Dhamma bilingualized2553
91กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in World Civilization2553
92เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม2553
93พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The Pali Canon : what a Buddhist must know2553
94หลักชาวพุทธ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) : จุดเริ่มจุดร่วมที่มารวมกันรุ่งโรจน์2553
95คนไทย ใช่กบเฒ่า? (เถรวาท VS. ลัทธิอาจารย์)2553
96ตอบ ดร.มาร์ติน : พุทธวินัย ถึง ภิกษุณี2553
97ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น2553
98พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2553
99รู้หลักก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล2553
100คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล2553
101กายหายไข้ ใจหายทุกข์2553
102ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living2553
103กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in world civilization2552
104พระไทย ใช่เขาใช่เรา? : นิพพาน อนัตตา ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท2552
105พุทธรรม ฉบับขยาย : พุทธรรมประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล2552
106กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in World Civilization2552
107สยามสามไตร2552
108การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development2552
109พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเฌนธรรมเทศนา/มัชฌิมาปฏิปทา หรือกฎธรรมชาติ และคุณค่าสำหรับชีวิต2552
110ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2552
111องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ2552
112การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development2552
113คนไทย ใช่กบเฒ่า? : เถรวาท VS. ลัทธิอาจารย์2552
114สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ2552
115กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in World Civilization2552
116จาริกบุญ-จารึกธรรม2552
117พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเฌนธรรมเทศนา/มัชฌิมาปฏิปทา หรือ กฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิต2552
118สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ2552
119โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ2552
120สยามสามไตร2552
121จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย2552
122รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล2551
123สังคมยิ่งเสื่อมทรุด กฎหมายยิ่งบังคับซับซ้อน / [จุลสาร]2551
124อมฤตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต2551
125พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2551
126พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2551
127การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์2551
128ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2551
129สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้2551
130การพัฒนาที่ยั่งยืน2551
131ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม2551
132เบื่อการเมือง : เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง [จุลสาร]2551
133ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต2551
134คติธรรมแห่งชีวิต2551
135ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต2551
136กายหายไข้ใจหายทุกข์2551
137สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้ และสมาธิแบบพุทธ2551
138พจนานุกรมพุทธศาสตร์ = A dictionary of Buddhism2551
139ร่าเริงสดใสสู่ความเกษมศานต์2551
140ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2551
141พุทธวิธีในการสอน2551
142การพัฒนาที่ยั่งยืน2550
143มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน์2550
144เจาะหาความจริงเรื่อง ศาสนาประจำชาติ2550
145คนไทยสู่ยุคไอที2550
146ทุกข์สำหรับเห็นแต่สุขสำหรับเป็น2550
147ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้2550
148ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา2550
149เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ2550
150ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ และ เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป2550
151รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล2550
152คติจตุคามรามเทพ2550
153การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development2550
154วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม2550
155กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)2550
156ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ2550
157คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล2550
158ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ2550
159กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม2550
160สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ2550
161ศิลปศาสตร์แนวพุทธ2550
162จักรใดขับดันยุคไอที2550
163โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ2550
164เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร2550
165ช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลก2550
166วิถีสู่สันติภาพ2550
167ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่2549
168การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน2549
169มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่2549
170ปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้ด้วยกฐิน2549
171วาสนาสร้างเองได้2549
172โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ และ ทำอย่างไรจะหายโกรธ2549
173หน้าที่กับธรรมสู่หน้าที่เพื่อธรรม2549
174ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)2549
175มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่2549
176ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ-รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์2549
177ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)2549
178พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเฌนธรรมเทศนา-มัชฌิมาปฏิปทา ; หรือ, กฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิต2549
179ตื่นเถิดชาวไทย2549
180สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ2549
181การพัฒนาที่ยั่งยืน2549
182ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใส และสุขสันต์2549
183เพิ่มพลังแห่งชีวิต2548
184สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ2548
185วินัยชาวพุทธ = The Buddhist's Discipline2548
186พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The Pali Canon : what a Buddhist must know2548
187เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร2548
188งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข : ชีวิตกับการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน2548
189พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป2548
190เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ตอน 22548
191จัดระเบียบสังคม : ตามคตินิยมแห่งสังฆะ2548
192เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist economics2548
193อมฤตพจนา (พุทธศาสนสุภาษิต)2548
194ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น2548
195ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2548
196รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล2548
197สู่การศึกษาแนวพุทธ2548
198พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ : การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ ; บทสนทนาระหว่าง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) กับ ลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก2548
199งานเพื่อความสุขและแก่นสารของชีวิต2548
200คู่มือชีวิต2548
201ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น ; และ, ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา2548
202จารึกบุญ-จารึกธรรม2547
203เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม2547
204ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้2547
205รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก2547
206ตื่น-กันเสียที จากความเท็จของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ. 1"2547
207ธรรมะหลากหลายในปี 2546 : 3072547
208สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้2547
209พรปีใหม่ : ขอให้โยม "ได้มองเห็นธรรมดา"2547
210พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The pali canon : what a Buddhist must know2547
211หลักแม่บทของการพัฒนาฅน [จุลสาร]2547
212รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ2547
213จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวหน้าไปในความสุข [sound recording]2547
214เพราะเครียดใช่ไหม ฝรั่งจึงได้เจริญอย่างนี้ [electronic resource]2547
215เพิ่มพลังแห่งชีวิต [จุลสาร]2547
216การบรรยายธรรมทั่วไป [computer file] : 3012547
217จาริกบุญ จารึกธรรม [computer file] : 3022547
218จาริกบุญ-จารึกธรรม2547
219เงินและงานต้องประสานกับความสุข2547
220นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ และ เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม2547
221ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม [computer file] : 3052547
222จารึกบุญ-จารึกธรรม2547
223รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล2547
224ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2547
225ภาวะผู้นำ2547
226คติธรรมแห่งชีวิต2547
227ไตรลักษณ์ : อนิจจา ทุกขตา อนัตตา2547
228หยาดเพชรหยาดธรรม ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย2547
229พุทธธรรม2547
230ภาวะผู้นำ2547
231สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ2547
232จาริกบุญ-จารึกธรรม2547
233รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า และ คู่สร้างคู่สม ชีวิตในอุดมคติ2547
234งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข : ชีวิตกับการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน2547
235พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2546
236รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน2546
237คำว่า "จิตวิญญาณ" ในร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างไร?2546
238พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The Pali Canon : what a Buddhist must know2546
239การเพิ่มประสิทธิกาพในการทำงาน2546
240การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน2546
241ภาวะผู้นำ2546
242ทำอย่างไรจะหายโกรธ2546
243สมาธิแบบพุทธ2546
244พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2546
245วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)2546
246ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น (แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา)2546
247ธรรมนูญชีวิต2546
248รู้จักอเมริกา : หันมาดูศักยภาพของไทย2546
249คู่มือชีวิต2546
250ภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ2546
251พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเฌนธรรมเทศนา/มัชฌิมาปฏิปทา หรือ กฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิต2546
252อายุยืนอย่างมีคุณค่า2546
253กระแสธรรม กระแสไท2546
254การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ2546
255การพัฒนาที่ยั่งยืน2546
256กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน สู่ประชาธิปไตย2546
257โพชฌงค์ [จุลสาร] : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ2546
258คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล2546
259การศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติในยุคโลกไร้พรมแดน2546
260กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย2546
261คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล2546
262ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง2546
263เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ : ปาฐกถาธรรม ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 9 มีนาคม 25312545
264ความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม2545
265พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยฯ2545
266กาลเวลา2545
267การศึกษา ฉบับง่าย = Education Made Easy2545
268ดูหนังสือพระมโน [จุลสาร] : สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย2545
269ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน2545
270จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ2545
271พ.ร.บ. คณะสงฆ์ [จุลสาร] เรื่องเก่าที่เถียงกันใหม่ : ข้อคิดเก่า2545
272ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2545
273พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2545
274ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรม เพื่อชีวิตที่ดีงาม = A Constitution for Living2545
275ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม = A constitution for living : Buddhist principles for a fruitful and harmonious life2545
276ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน2545
277ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาเหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน2545
278ปัญหาภิกษุณี : บททดสอบสังคมไทย2545
279ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน2545
280พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 212545
281ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย2545
282พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2545
283จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ [จุลสาร]2545
284ก้าวไปในบุญ [จุลสาร] ; อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข ; ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์2545
285ธรรมไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน2545
286เรื่องเหนือสามัญวิสัย : อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา2545
287ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม = A constitution for living : Buddhist principles for a fruitful and harmonious life2545
288ความจริงแห่งชีวิต [จุลสาร]2545
289ธรรมะกับการทำงาน [จุลสาร]2545
290พุทธศาสนาจะวิกฤต ต้องคิดให้ไกล รู้ให้ทัน2545
291วินัยชาวพุทธ2545
292สิทธิมนุษย์ชน : สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม =Human rights social harmony or social disintegration2545
293ปฏิรูปการศึกษา : พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?2544
294ธุรกิจฝ่าวิกฤติ : ตอบปัญหา-สนทนาธรรมกับ คุณอานันท์ ปันยารชุน และคณะ2544
295หนทางฝ่าวิกฤตชาติและทางรอดของสังคมไทย2544
296ทำอย่างไรจึงจะให้เชื่อเรื่องกรรม2544
297ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี2544
298ธรรมกับการศึกษา-พัฒนาชีวิต [จุลสาร]2544
299แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา2544
300พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 212544
301นิติศาสตร์แนวพุทธ รัฐศาสตร์แนวพุทธ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ2544
302พัฒนาตน2544
303ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม2544
304การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น2544
305พุทธธรรม (ฉบับเดิม)2544
306จาริกบุญ-จารึกธรรม2544
307จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม2544
308พุทธธรรม (ฉบับเดิม)2544
309ปฏิรูปการศึกษา : พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน2544
310พุทธวิธีในการสอน2544
311พุทธธรรม (ฉบับเดิม)2544
312เรื่องเหนือสามัญวิสัย : อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา2544
313กายหายไข้ใจหายทุกข์ [จุลสาร]2544
314ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา [จุลสาร] : ปุจฉา-วิสัชนา2544
315ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย2544
316วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน2544
317ปัญหาภิกษุณี : บททดสอบสังคมไทย2544
318พุทธวิธีในการสอน2544
319การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development2544
320เหตุและผลของการอวดอุตริมนุษยธรรม : (ทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามอวดอุตริมนุษยธรรม) [จุลสาร]2544
321ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย2543
322กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน สู่ประชาธิปไตย2543
323บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย2543
324พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่2543
325พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน2543
326ความคิด : แหล่งสำคัญของการศึกษา2543
327การพัฒนาที่ยั่งยืน2543
328ก้าวไปในบุญ ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา2543
329การพัฒนาที่ยั่งยืน2543
330รักษาใจยามป่วยไข้ อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข สมาธิแบบพุทธ2543
331เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?2543
332คนไทยสู่ยุคไอที2543
333ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข2543
334ความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม2543
335คนไทยกับป่า2543
336ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา : ปุจฉา-วิสัชนา2543
337พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2543
338จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อหรือขึ้นเหนือไปนำเขา [จุลสาร]2543
339มองวิสาขบูชา : หยั่งถึงอารยธรรมโลก2543
340การพัฒนาที่ยั่งยืน2543
341คติธรรมแห่งชีวิต2543
342พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2543
343รู้จักพระไตรปิฏก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้2543
344ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่2543
345ธรรมนูญชีวิต2543
346ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม2543
347ตามทางพุทธกิจ2543
348ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่2543
349พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเฌนธรรมเทศนา / มัชฌปิปทละคุณละคุณค่าสำหรับชีวิต2543
350มองวันวิสาขบูชา [จุลสาร] : หยั่งถึงอารยธรรมโลก2543
351กรณีเงื่อนงำ : พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?2543
352การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น2543
353ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ2543
354รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้2543
355ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ2543
356คนไทยกับป่า : หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา2543
357ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2543
358เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์หรือจะเอาวิบัติ2543
359การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์2543
360การศึกษารเริ่มต้นเมื่อคน กิน อยู่ เป็น2543
361ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่2543
362ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก. หมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2543
363ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก. หมวดศึกษาศาสตร์2543
364กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย2543
365ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น2543
366การพัฒนาที่ยั่งยืน2543
367จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่2543
368ไตรภูมิพระร่วง : อิทธิพลต่อสังคมไทย2543
369กรณีธรรมกาย2542
370คติธรรมแห่งชีวิต2542
371เจอวิกฤตจะเลือกวิวัฒน์หรือจะเอาวิบัติ [จุลสาร]2542
372คนไทยกับสัตว์ป่า2542
373ก้าวไปในบุญ [จุลสาร]2542
374คติธรรมแห่งชีวิต2542
375คนไทยสู่ยุคไอที และ ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง2542
376ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก. หมวดพุทธศาสตร์2542
377การศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติในยุคโลกไร้พรมแดน2542
378ก้าวไปในบุญ2542
379วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม2542
380การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต [จุลสาร]2542
381ทำอย่างไรจะหายโกรธ [จุลสาร]2542
382พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเณนธรรมเทศนา - มัชณิมาปฏิปทา หรือ กฏธรรมชาติ และคุณค่าสำหรับชีวิต2542
383การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์2542
384เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร? [จุลสาร]2542
385โพชฌงค์ [จุลสาร] : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ2542
386พุทธศาสน์กับการแนะแนว2542
387เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤต2542
388ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา : ปาฐกถาธรรมในงานพระราชทานเพลิงศพ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทฺโท) วันที่ 16 ม.ค. 2536 [จุลสาร]2542
389เพื่อชุมชนแห่งการศึกษาและบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)2542
390รู้จักพระไตรปิฎก : รู้ความจริงให้ชัดไว้ จะได้ไม่พลอยสับสนไปด้วย [จุลสาร]2542
391กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย2542
392เพราะไม่เห็นแก่พระธรรมวินัย จึงต้องหาทางดิ้นรนเพื่อหนีให้พ้นสัจจะ [จุลสาร]2542
393ข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ [จุลสาร]2542
394ธรรมกาย : เรื่องสูงที่ไม่ใหญ่ [จุลสาร]2542
395กรรม นรก สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่2542
396คติธรรมแห่งชีวิต2542
397พระธรรมปิฎกถกเรื่อง 'นิพพาน' [จุลสาร] : ตามพระไตรปิฎกบาลี. นิพพานเป็นอนัตตา2542
398เรื่องกำเนิดธรรมกาย [จุลสาร]2542
399ก้าวไปในบุญ [จุลสาร]2542
400ก้าวไปในบุญ [จุลสาร]2542
401ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี [จุลสาร]2542
402การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น [จุลสาร]2542
403ปุจฉา-วิสัชนา [จุลสาร] : เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ2542
404การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [จุลสาร]2542
405ปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ ทำอย่างไรจะให้ประชาชนต้องการประชาธิปไตย2542
406เจอวิกฤต [จุลสาร] : จะเลือกวิวัฒน์หรือจะเอาวิบัติ2542
407การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย2542
408กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย2542
409นิติศาสตร์แนวพุทธ2542
410เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร? ; อิสรชน คือ คนที่ไม่ยุบไม่พอง2542
411จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม [จุลสาร]2542
412ชีวิตที่สมบูรณ์ [จุลสาร] ; เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ ; ปัญหาวัดพระธรรมกาย2542
413บรรณนิทัศน์งานนิพนธ์พระธรรมปิฎก2542
414มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน์2542
415กรณีธรรมกาย (ฉบับคัดตัวอย่าง)2542
416กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)2542
417ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก. หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2542
418บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย2542
419ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน2542
420การศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติในยุคโลกไร้พรมแดน2542
421กรณีธรรมกาย (ฉบับคัดตัวอย่าง)2542
422กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย2542
423กรณีธรรมกาย [จุลสาร] : (ฉบับปัญหาปลีกย่อย)2542
424ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง2542
425กรณีธรรมกาย [จุลสาร] : (ฉบับคัดตัวอย่าง)2542
426จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม2542
427ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน2542
428สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ2542
429กรณีธรรมกาย [จุลสาร]2542
430ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน2541
431นิติศาสตร์แนวพุทธ2541
432คนไทยกับป่า2541
433แง่คิดข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา2541
434เพื่อชุมชนแห่งการศึกษาและบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครู อาจารย์และผู้บริหาร)2541
435การพัฒนาที่ยั่งยืน2541
436ไตรลักษณ์ : อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา2541
437ธรรมประทีปแห่งยุคโลกาภิวัตน์ [วีดิทัศน์]2541
438พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์2541
439ตื่นเถิดชาวไทย2541
440สิทธิมนุษยชน : สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม =Human rights social harmony or social disintegration2541
441บทเรียน 25 ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง2541
442สมาธิแบบพุทธ2541
443สิทธิมนุษยชน [จุลสาร] : สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม =Human rights social harmony or social disintegration2541
444พุทธวิธีในการสอน2541
445ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living2541
446การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา2541
447ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข [จุลสาร]2541
448ธรรมประทีปแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ [วีดิทัศน์]2541
449ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่2541
450การแพทย์แนวพุทธ2541
451พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 212541
452ชีวิตที่สมบูรณ์2541
453มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย2541
454หยาดเพชร หยาดธรรม ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย2541
455ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย2541
456อมฤตพจนา2541
457พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2541
458ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2541
459สิทธิมนุษย์ชน : สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม =Human rights social harmony or social disintegration2541
460ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2541
461การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย2541
462เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤต2541
463ตื่นเถิดชาวไทย2541
464พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม2540
465อายุยืนอย่างมีคุณค่า2540
466ไอที : ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัฒน์)2540
467ภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ2540
468คนไทยกับเทคโนโลยี2540
469พระพุทธศาสนาในอาเซีย2540
470สมาธิแบบพุทธ2540
471ธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว2540
472การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข2540
473ความจริงแห่งชีวิต2540
474จาริกบุญ-จารึกธรรม2540
475คติธรรมแห่งชีวิต2540
476ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์2540
477การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ2540
478พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต2540
479เพื่อชุมชนแห่งการศึกษาและบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครู อาจารย์และผู้บริหาร)2540
480เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม2540
481บทบาทนักศึกษาในการศึกษาพุทธศาสนา2540
482หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์2540
483จาริกบุญ-จารึกธรรม2540
484ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน2540
485การพัฒนาที่ยั่งยืน2540
486มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ = The Buddhist's life standards2540
487เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม2540
488พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต [จุลสาร]2540
489บทบาทนักศึกษาในการศึกษาพุทธศาสนา [จุลสาร]2540
490ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์ [จุลสาร]2540
491รักษาใจยามป่วยไข้ [จุลสาร]2540
492ธรรมะกับการ2540
493ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์2540
494ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2540
495ความสุขที่สมบูรณ์2540
496ทำอย่างไรให้งานประสานกับความสุข2540
497ดุลยภาพ : สาระของสุขภาพและความสมบูรณ์2540
498อุดมคติของคนหนุ่มสาว2540
499พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม2540
500ทำอย่างไร จะให้งานประสานกับความสุข2540
501สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม2540
502ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี2540
503การศึกษาพัฒนาการหรือบูรณาการ2540
504เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก2539
505ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต [จุลสาร] : การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว2539
506ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา2539
507สถานการณ์พระพุทธศาสนา : กระแสไสยศาสตร์2539
508การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2539
509การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม2539
510วินัย เรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิด2539
511ทำอย่างไรจะหายโกรธ2539
512จาริกบุญ จารึกธรรม2539
513ไอที : ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัฒน์)2539
514ระลึกถึงความตาย : และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย2539
515มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ2539
516พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป2539
517ศาสนาและเยาวชน2539
518การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัฒน์2539
519รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล2539
520ชีวิตที่สุขและสร้างสรรค์2539
521พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 212539
522การพัฒนาที่ยั่งยืน2539
523สถานการณ์พระพุทธศาสนา : กระแสไสยศาสตร์2539
524การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน2539
525ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ2539
526เทศน์งานสมเด็จย่าและคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ2539
527ธรรมนูญชีวิต2539
528การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์2539
529จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ2539
530ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา2539
531การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development2539
532รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?2539
533ระลึกถึงความตาย [จุลสาร] : และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย2539
534นิติศาสตร์แนวพุทธ2539
535การพัฒนาที่ยั่งยืน2539
536รำ่รวย ยิ่งใหญ่ เลื่อยลอย หรือเพื่ออะไร2539
537ความเป็นกัลยามิตรของหลวงปู่ชา2539
538เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ2539
539ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง2539
540การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน2539
541นิพพาน-อนัตตา2539
542การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ2539
543ความเป็นมากัลยาณมิตรของ หลวงปู่ชา2539
544พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์2539
545ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท2539
546จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา2539
547กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศานา2539
548สันติภาพ เกิดจากอิสรภาพและความสุข2539
549พัฒนาวัฒนธรรม ในตัวคนไทย2539
550ธรรมกับการพัฒนาชีวิต2539
551ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอยหรือเพื่ออะไร2539
552ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา2539
553ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา2539
554จาริกบุญ-จารึกทาน2539
555พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2538
556เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต2538
557นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่2538
558ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์2538
559พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเณนธรรมเทศนา / มัชณิมาปฏิปทา หรือ กฏธรรมชาติ และคุณค่าสำหรับชีวิต2538
560วัฒนธรรมไทย สู่ยุคเป็นผู้นำและผู้ให้2538
561การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย2538
562สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา2538
563พุทธธรรม : มัชเฌนธรรมเทศนา2538
564ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2538
565พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี2538
566ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2538
567ธรรมกับการศึกษาของไทย2538
568ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ2538
569กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศานา2538
570พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2538
571การศึกษาเพื่อสันติภาพ2538
572ชีวิตที่สมบูรณ์2538
573ทำแท้ง : ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา2538
574อยู่กับปัจจุบัน2538
575แสงเงิน แสงทอง ของชีวิต2538
576ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก2538
577จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร2538
578วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด2538
579ชีวิตที่สมบูรณ์2537
580รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้าง2537
581ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์2537
582มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย2537
583วัฒนธรรมไทย สู่ยุคเป็นผู้นำและผู้ให้2537
584อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข2537
585นิพพาน-อนัตตา2537
586กฐินสองที่สายใจธรรม2537
587ข้อคิดชีวิตทวนกระแส2537
588งานเพื่อความสุขและแก่นสารของชีวิต2537
589สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข = Peace Through Freedom and Happiness2537
590วัฒนธรรมไทยสู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้2537
591คนไทยกับป่า2537
592อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย2537
593ความสุขที่สมบูรณ์2537
594ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง2537
595วัฒนธรรมไทย สู่ยุคเป็นผู้นำและผู้ให้2537
596ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ2537
597พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 212537
598ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์2537
599มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ2537
600พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ2537
601สืบสานวัฒนธรรมไทย บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้2537
602คนไทยกับป่า2537
603เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต2537
604พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21 = A Buddhist solution for the twenty-first century2536
605มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดเห็นจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 25352536
606กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม2536
607สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา2536
608ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย2536
609มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 25352536
610กฐินแรกที่สายใจธรรม2536
611การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา2536
612แสงเงินแสงทองของชีวิต2536
613ทำแท้งตัดสินอย่างไร : ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา2536
614สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ปาฏิหารย์2536
615จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร : พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์2536
616พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป2536
617ทำแท้ง : ตัดสินอย่างไร / พระเทพเทวี (ประยุทธ์ ปยุตโต)2536
618งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข2536
619พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 212536
620พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2536
621สถานการณ์พุทธศาสนา : พลิกหายนะเป็นพัฒนา2536
622ทำอย่างไรจะหายโกรธ2535
623ธรรมนูญชีวิต2535
624พระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยโปรแกรมเรียกค้นข้อมูลจากคัมภีร์ (BUDSIR)2535
625พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์2535
626การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย2535
627พระกับป่ามีปัญหาอะไร?2535
628ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2535
629การพัฒนาจริยธรรม2535
630ธรรมะฉบับเรียนลัด2535
631จิตวิทยา กับ จิตภาวนา2535
632คนไทยหลงทางหรือไร2535
633จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา2535
634ธรรมะฉบับเรียนลัด2535
635พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป2535
636ธรรมนูญชีวิต2535
637ทำอย่างไรจะหายโกรธ2535
638ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง2535
639พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2535
640พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์2535
641ศิลปศาสตร์แนวพุทธ2534
642มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา2534
643เทคโนโลยีกับศาสนา และ เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม2534
644การพัฒนาจริยธรรม2534
645องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ2534
646โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ2534
647ไตรลักษณ์2534
648สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้2534
649ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม2534
650พระกับป่ามีปัญหาอะไร2534
651ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย2534
652คู่สร้างคู่สม : ชีวิตคู่ในอุดมคติ2534
653พุทธศาสน์กับการแนะแนว2534
654ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา? : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา และจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ2533
655ศิลปศาสตร์แนวพุทธ์2533
656ธรรมกับการพัฒนาชีวิต2533
657เพื่อความเข้าใจ ปัญหาโพธิรักษ์ : รวมทั้งบทความพิเศษและบทพิสูจน์2533
658อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม2533
659หน้าที่ กับ ธรรม สู่หน้าที่เพื่อธรรม2533
660ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม2533
661หน้าที่กับธรรมสู่หน้าที่เพื่อธรรม2533
662แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม2533
663พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต2533
664หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา2533
665รุ่งอรุณของการศึกษา2533
666วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม2533
667การศึกษาที่สากล บนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย2532
668สาระสำคัญของพุทธรรม : อริยสัจจ์ 42532
669ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม2532
670อมฤตพจนา2532
671ศาสนาและเยาวชน2532
672พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ2532
673พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย : [บทสนทนาธรรมระหว่าง พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) กับ ดร.ระวี ภาวิไล]2532
674ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป [เอกสารคณะ]2532
675สัจธรรมกับจริยธรรม2532
676วัฒนธรรมกับการพัฒนา2532
677ธรรมกับการพัฒนาชีวิต [เอกสารคณะ]2532
678ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง2532
679ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง2532
680แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"2532
681หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา2532
682สัจจธรรมกับจริยธรรม2532
683รักษาใจในยามป่วยไข้2532
684ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย2532
685ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป2532
686พุทธศาสนากับสังคมไทย2532
687พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเณนธรรมเทศนา - มัชณิมาปฏิปทา หรือ กฏธรรมชาติ และคุณค่าสำหรับชีวิต2532
688เพื่อความเข้าใจ ปัญหาโพธิรักษ์ : และบทความพิเศษ โพธิรักษ์ทำผิดอะไร?2532
689พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเณนธรรมเทศนา / มัชณิมาปฏิปทา หรือ กฏธรรมชาติ และคุณค่าสำหรับชีวิต2532
690ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ2532
691ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา2532
692เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า2532
693พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี2532
694พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2532
695กรรม : ตามนัยแห่งพุทธธรรม2531
696มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย2531
697พระพุทธศาสนาในอาเซีย2531
698การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา2531
699เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย2531
700กรรมและนรกสวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่2531
701นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่2531
702มรณกถา : พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความตาย2531
703หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา2531
704ธรรมกับการศึกษาของไทย2531
705อารยธรรมไทย : ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา2531
706เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ : ปาฐกถาธรรม2531
707ทำอย่างไรจึงจะเชื่อเรื่องกรรม2531
708หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่2531
709สัมมาสติในพุทธธรรม2531
710ธรรมนูญชีวิต2531
711เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า2531
712พระพุทธศาสนาในอาเซีย2531
713ปรัชญาการศึกษาไทย2531
714กรณีสันติอโศก2531
715พัฒนาปัญญา2531
716พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ2531
717ทางออกของสังคมไทย2531
718พุทธธรรม2531
719ตามทางพุทธกิจ2531
720พุทธธรรม2531
721ธรรมนูญชีวิต /พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)2530
722ไตรลักษณ2530
723พัฒนาตน2530
724ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้2530
725พัฒนาตน2530
726เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า2530
727อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม2530
728เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ2530
729บทบาทพระบรมครู2530
730การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา2530
731บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน2530
732สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย2530
733ลุอิสรภาพด้วยอนิจจัง2530
734ทางสายกลางของการศึกษาไทย2530
735เทคโนโลยีกับศาสนา2530
736ธรรมนูญชีวิต2529
737พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ2529
738ไตรภูมิพระร่วง : อิทธิพลต่อสังคมไทย2529
739ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม2529
740พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ2529
741การศึกษาของคณะสงฆ์ : ปัญหาที่รอทางออก2529
742ไตรลักษณ์2529
743การศึกษา ของคณะสงฆ์ : ปัญหาที่รอทางออก2529
744พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2528
745พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม2528
746มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย2528
747คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและ เยาวชนรุ่นใหม่ : [ปาฐกถา]2528
748มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย2528
749รากฐานพุทธจริยศาสตร์ทางสังคมเพื่อสังคมไทยร่วมสมัย2528
750พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2527
751พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์2527
752สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย2527
753ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม2527
754ลักษณะสังคมชาวพุทธ2527
755ลักษณะสังคมพุทธ2527
756ธรรมนูญชีวิต2527
757ลักษณะสังคมพุทธ2527
758พุทธจริยธรรม2527
759พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์2527
760ค่านิยมแบบพุทธ2527
761มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย2526
762พุทธธรรม2526
763พุทธศาสนากับสังคมไทย2526
764พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเณนธรรมเทศนา มัชฌิมาปฏิปทา หรือ กฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิต2525
765พุทธธรรม มัชเฌนธรรมเทศนา/มัชฌิมาปฏิปทา หรือ กฎธรรมชาติ และ คุณค่าสำหรับชีวิต2525
766พุทธธรรม2524
767ช่าวพุทธกับชะตากรรมของสังคม2523
768ปรัชญาการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา2519
769พจนานุกรมพุทธศาสตร์ = A dictionary of Buddhism2518
770พจนานุกรมพุทธศาสตร์ = A Dictionary of Buddhism2518
771ปรัชญาการศึกษาของไทย2518
772คำบรรยายธรรมสำหรับคนในสังคมปัจจุบัน2518
773ปาฐกถาเรื่อง ธงธรรมจักร2515
774สุข2508
775ทำอย่างไรจะหายโกรธ
776กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย
777วินัย เรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิด
778ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม