หนังสือที่แต่งโดย เสรี พงศ์พิศ 38 Results

No.TitlePublished
1แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน : เพื่อแก้หนี้แก้จนอย่างยั่งยืน2555
2มองย้อนไปในปี'542554
3การจัดการสุขภาพโดยชุมชน / โดย เสรี พงศ์พิศ2554
4ร้อยคำที่ควรรู้ ฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มอีกกว่า 100 คำ2553
5ปฏิรูปสังคมไทย2553
6วิถีสู่ชุมชนพอเพียง2552
7คู่มือการทำวิสาหกิจชุมชน2552
8วิถีสู่ชีวิตพอเพียง2552
9แนวคิดแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น2551
10เศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้ ถ้าใจปรารถนา2550
11สอนลูกให้คิดเป็น2550
12เศรษฐกิจพอเพียง (สำหรับวิทยากร) : PowerPoint และบท2550
13ปรัชญาชีวิต : คิดนอกกรอบ = Unconventional reflection of life2549
14เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน2549
15เครือข่าย : ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง2548
16สอนลูกให้คิดเป็น2548
17ฐานคิด : จากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน2548
18ชาวบ้านชวนคิด : ภาพนิมิตการพัฒนา2548
19ชุมชนเรียนรู้ อยู่เย็นเป็นสุข : บทเรียนจากหมู่บ้าน2548
20ปรัชญาชีวิต คิดนอกกรอบ2548
21อ่านชีวิตบนแผ่นฟิล์ม2547
22ร้อยคำที่ควรรู้2547
23อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน : แนวคิดและประสบการณ์ชีวิตของศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต2547
24สอนลูกให้คิดเป็น2546
25การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา : แนวคิดและประสบการณ์ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย : รายงานความก้าวหน้าการวิจัย ครั้งที่ 2 มกราคม-กันยายน 25452545
26วิสาหกิจชุมชนกับ อบต. [จุลสาร]2545
27วิสาหกิจชุมชน : แผนแม่บท แนวคิด แนวทาง ตัวอย่าง ร่างพระราชบัญญัติ2544
28แนวคิด แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ กองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน2544
29อินแปง [จุลสาร]2542
30บันทึกเพื่อนชีวิตใหม่2540
31อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน : แนวคิดและประสบการณ์ชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต2539
32ความหวังใหม่ของสระคูณ2531
33ศาสนาคริสต์2531
34คืนสู่รากเหง้า : ทางเลือกและทัศนะวิจารณ์ว่าด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน2529
35ศาสนาคริสต์2529
36คำสอนเพื่อสังคม : สมณสารสำคัญของศาสนาจักรคาทอลิก เกี่ยวกับการพัฒนาและสันติภาพ2528
37คาทอลิกกับสังคมไทย : สี่ศตวรรษแห่งคุณค่าและบทเรียน2527
38คาทอลิคกับสังคมไทยตั้งแต่สมัยพระนารายณ์จนถึงปัจจุบัน2525