หนังสือที่แต่งโดย ผกา สัตยธรรม 20 Results

No.TitlePublished
1การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน2556
2สุขภาพจิตเด็ก2552
3สุขภาพจิตเด็ก2551
4สุขภาพจิตเด็ก2550
5คุณธรรมของครู2550
6การอบรมเลี้ยงดูเด็กปัญญาเลิศ : รายงานการวิจัย2545
7สุขภาพจิตเด็ก2545
8คุณธรรมของครู2544
9สุขภาพจิตเด็ก2543
10สุขภาพจิตเด็ก2540
11แนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษาไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ถึงปัจจุบัน : รายงานการวิจัย2540
12สุขภาพจิตเด็ก2535
13ผลของการให้การเสริมแรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบ : การศึกษาเฉพาะกรณี" : รายงานผลการวิจัย2534
14สุขภาพจิตเด็ก2531
15สุขภาพจิตเด็ก2530
16ลักษณะการเขียนความเรียงของนักเรียนในชั้นประถมศึกษา : รายงานผลการวิจัย2528
17ลักษณะการเขียนความเรียงของนักเรียนในชั้นประถมศึกษา : รายงานผลการวิจัย2526
18แนวคิดทางการศึกษาของพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย : รายงานผลการวิจัย2525
19เทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ2524
20การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ2516