หนังสือที่แต่งโดย บุญเรียง ขจรศิลป์ 23 Results

No.TitlePublished
1การใช้โปรแกรม HLM ในการวิเคราะห์พหุระดับและการตีความผลที่ได้2555
2สถิติวิจัย I2549
3การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows version 10-122547
4สถิติวิจัย I2545
5โครงการการนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุคต์ใช้ในต่างบริบท (ระยะที่ 1 ) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์2544
6การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows2543
7วิธีวิจัยทางการศึกษา2543
8โครงการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2543
9สถิติวิจัย I2539
10การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป2538
11สถิติวิจัย I2536
12การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS2534
13การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS2533
14วิธีวิจัยทางการศึกษา2533
15วิธีวิจัยทางการศึกษา2533
16สถิติวิจัย I2533
17การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSX2531
18การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS2531
19วิธีวิจัยทางการศึกษา2529
20สถิติวิจัย 12528
21หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา2527
22การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้น และความสามารถพื้นฐานของนักเรียน : รายงานการวิจัย2527
23การวางแผนวิจัยทางการศึกษา2525