หนังสือที่แต่งโดย วัลภา ประกอบผล 2 Results

No.TitlePublished
1การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเมื่อมีการทดสอบสมบัติฐานโดยใช้ข้อมูลต่างชุดกัน2523
2โปรแกรมสำเร็จรูป SUPERCALC 3