Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย วาทินี บุญชะลักษี

3 Results

No.TitlePublished
1การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานีอนามัยในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี2547
2ธุรกิจการให้บริการสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย : รายงานการวิจัย2542
3สื่อเอดส์ : การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาสื่อในอนาคต2538