Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2 Results

No.TitlePublished
1การสังเคราะห์เปปไทด์นิวคลีอิกแอซิดชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์2545
2การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ rare earth โดยเทคนิค FIA2534