หนังสือที่แต่งโดย วีรยา ภัทรอาชาชัย 4 Results

No.TitlePublished
1วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการจัดการ2543
2สมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน2540
3หลักการวิจัยเบื้องต้น2539
4การศึกษาระบบการจัดการและการดำเนินงาน ของบริษัทเดินเรือกับการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย2527