หนังสือที่แต่งโดย สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา, 2515- 2 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาผลของทองอุไรต่อระดับน้ำตาลในเลือดในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย Alloxan2536
2Physico-chemical and mechanical properties and controlled release in coated pellets of mixing films between ethylcellulose and ammonio methacrylate copolymer in organic and aqueous dispersion systems / Suparpun Chungcharoenwattana = คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและเชิงกล และการควบคุมการปลดปล่อยในเพลเลทเคลือบของฟิล์มผสมระหว่างเอธิลเซลลูโลส และแอมโมนิโอเมธาคริเลต โคโพลิเมอร์ทั้งในระบบตัวทำลายอินทรีย์ และในระบบชนิดกระจายตัวในน้ำ / สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา1999