หนังสือที่แต่งโดย วีระ อินพันทัง 5 Results

No.TitlePublished
1การก่อรูปทางสถาปัตยกรรม = Architectural configuration2558
2เรือนลาวโซ่ง : การกลายรูปในรอบสองศตวรรษ2555
3สถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมข้าว : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2547
4รวมบทความทางวิชาการ2545
5อิทธิพลของสภาพแวดล้อมกานภาพภายในสำนักงาน ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ : การศึกษากรณีตัวอย่างอาคารสำนักงานใหญ่ ของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารศรีนคร2524