Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย รุ่ง แก้วแดง

22 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย2559
2การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 : รายงานฉบับสมบูรณ์2556
32549 ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ : รายงานการปฏิบัติงาน 9 เดือน 9 หน่วยงาน ในปี 25482548
4สงครามและสันติสุข @ ชายแดนภาคใต้2548
5ประกายคิด ประกายคำ : รุ่งอรุณแห่งภูมิปัญญา แก้วมณีปฏิรูปการศึกษาไทย2547
6โรงเรียนนิติบุคคล2546
7กอล์ฟนักบริหาร2545
8ภาพอนาคตของครูแห่งชาติ ครูต้นแบบและครูภูมิปัญญาไทย : การบรรยายพิเศษ2544
9ประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนทำได้ไม่ยาก2544
10รัฐธรรมนูญกับการศึกษาของชาติ2543
11ภาพอนาคตของโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422543
12ครูสมพร : คนสอนลิง2543
13ปฏิวัติการศึกษาไทย2543
14ครูสมพร : คนสอนลิง2543
15ภาพอนาคตของครูไทย [จุลสาร]2542
16ปฏิวัติการศึกษาไทย2542
17ครูสมพร : คนสอนลิง2542
18รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย : ข้อเขียนจากประสบการณ์การบริหารงาน2542
19การศึกษาไทยในเวทีโลก2541
20ปฏิวัติการศึกษาไทย2541
21รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย ภาค 22539
22รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย : ข้อเขียนจากประสบการณ์การบริหารงาน2538