หนังสือที่แต่งโดย Suparb Visessurakarn 4 Results

No.TitlePublished
1Analysis of Social Problems from the Viewpoint of the Social Worker = การวิเคราะห์ปัญหาสังคมในทรรศนะของนักสังคมสงเคราะห์1972
2Experience in Family Welfare Activities, from Third National Population Seminar of Thailand = ประสบการณ์ในด้านสวัสดิการครอบครัว1968
3Investigation on Difficulties Encountered in Rural Development = รายงานการวิจัยเรื่อง สาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของทางราชการ ณ อำเภออุทุมพรพิไสย จังหวัดศรีสะเกษ1963
4The Role of Women in Rural Development in Thailand