หนังสือที่แต่งโดย โกวิท ประวาลพฤกษ์ 9 Results

No.TitlePublished
1แนวคิดสำหรับประชาชนกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2545
2พัฒนาการศึกษาแท้2544
3พัฒนาการศึกษาแท้และแฟ้มัฒนางาน : NTQ EMQ ESQ2542
4ผลงานเลื่อนระดับ2534
5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอนาคต ตามแนวหลักสูตรประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25332534
6การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอนาคต2534
7การประเมินในชั้นเรียน2527
8การประเมินในชั้นเรียน2523
9การตัดเกรด = Grading2518