Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย จิตฤดี วีระเวสส์

23 Results

No.TitlePublished
1คู่มือหนทางแก้ : การขาดนัดยื่นคำให้การขาดนัดพิจารณาและวิธีการขอให้พิจารณาคดีใหม่2559
2คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบ และต่อสู้ในคดีฉ้อโกง2558
3สรุปย่อหลักกฎหมายอาญา2556
4สรุปย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พ.ศ. 2555)2555
5สรุปย่อหลักกฎหมายป.วิ.อ. ฉบับปรับปรุงใหม่(พ.ศ. 2554) แก้ไขเพิ่มเติมตาม ป.วิ.อ. [ที่แก้ไขใหม่ ทุกฉบับ]2554
6สรุปย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2553)2553
7สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.พ. เล่ม 1 (พ.ศ. 2552 - 2553)2552
8สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.พ. เล่ม 2 (พ.ศ. 2552-2553)2552
9สรุปย่อหลักกฎหมาย (พ.ศ. 2552-2553) กฎหมายลักษณะพยาน (คดีแพ่งและคดีอาญา), สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม, การว่าความและการถามพยาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย2552
10สรุปย่อกฎหมายพิเศษ (พ.ศ.2552)2552
11สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะพยาน, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม,ว่าความและการถามพยาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย2551
12สรุปย่อหลักกฎหมายพยาน, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม,ว่าความและการถามพยาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย2551
13สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะพยาน, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม, ว่าความและการถามพยาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย2550
14สรุปย่อหลักกฎหมายพิเศษ กฎหมายแรงงาน กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร2550
15สรุปย่อหลักกฎหมายป.วิ.อ. (พ.ศ. 2550-2551) แก้ไขเพิ่มเติมตามป.วิ.อ. (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 25502550
16บันทึกท้ายฎีกา เรียงมาตรา ป.วิ.พ.2547
17หลักการวิเคราะห์กฎหมายพยาน (แพ่ง-อาญา) และกฎหมายล้มละลาย เรียงตามมาตรา2543
18คดียาบ้า เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา และวัตถุออกฤทธิ์ : พร้อมข้อสังเกตตาม พ.ร.บ. มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 25342542
19บันทึกท้ายฎีกา เรียงตามมาตรา ป.อ.2542
20บันทึกท้ายฎีกาเรียงตามมาตรา ป.วิ.พ.2541
21หลักการและวิธีปฎิบัติในการเข้าแทนที่คู่ความมรณะคดีแพ่ง - อาญา2541
22บันทึกท้ายฎีกาเรียงตามมาตรา ป.วิ.อ.2541
23การให้เอกสิทธิ์แก่พยานที่เป็นบุคคลในครอบครัว ของผู้ต้องหาหรือจำเลย2534