Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สุรพล นิติไกรพจน์

8 Results

No.TitlePublished
1มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน2559
2สัญญาทางปกครอง2555
3หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไทย = Legal Principles Concerning Administrative Contracts of Thailand2553
4สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน2552
5ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน2543
6โครงการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแผนการดำเนินงานในการโอนกิจการ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้กรุงเทพมหานคร :bรายงานฉบับสุดท้าย2540
7ผลทางกฎหมายของบทเฉพาะกาลเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้2540
8ระบบควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม : รายงานการวิจัย2538