Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พรพิมล ตรีโชติ

19 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐกิจการค้า การลงทุนในพม่า2555
2ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ในมุมมองของภาคประชาชนพม่า2553
3โครงการศึกษาวิจัยพื้นที่เศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศ บนแนวเขตตะนาวศรี ฝั่งทะเลอันดามันประเทศพม่า : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2552
4โครงการศึกษาวิจัยพื้นที่เศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศบนแนวเขตตะนาวศรี ฝั่งทะเลอันดามันประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์2552
5การต่างประเทศพม่า : ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและชนกลุ่มน้อย = Myanmar's foreign affairs with neighboring countries in ethnic minority context2551
6การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัย2549
7เสถียรภาพและความมั่นคงของพม่าในบริบทความมั่นคงมนุษย์2549
8ไร้แผ่นดิน : เส้นทางจากพม่าสู่ไทย2548
9นโยบายส่งกลับผู้พลัดถิ่นจากพม่าของไทย : โครงการวิจัย2547
10จากลุ่มอิระวดีสู่สาละวิน : บทวิเคราะห์การเมือง สังคม และความสัมพันธ์ไทย-พม่า2547
11โรคภัยไข้เจ็บ ยาเสพติดและการเคลื่อนย้ายมนุษย์ในเอเชียตำวันออกเฉียงใต้ : สัมมนาวิชาการ วันที่ 19-20 เมษายน 2544 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2544
12ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า2542
13โขง-สาละวิน [จุลสาร] : ขบวนการค้ายาเสพติด2542
14ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามชายแดนไทย-พม่า : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า : รายงานผลการวิจัย2541
15พม่ากับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ2540
16วิถีพม่าในระเบียบโลกใหม่2540
17ความสัมพันธ์ไทย-พม่า2539
18ความสัมพันธ์ไทย-พม่าในรอบ 50 ปี : การสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2538
19ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า2537