หนังสือที่แต่งโดย Chatthip Nartsupha 14 Results

No.TitlePublished
1The Thai village economy in the past1999
2Thai Culture and Social Change Process = วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม1991
3Beliefs and Rites of Thai Ahom: Grom Reading of Ahom-Buranji = ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยอาหม จากการอ่านอาหม-บุราณจี1985
4History of the Thai Economy up to B.E. 2484 = ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 24841984
5The Study of Local Political Economics: Meaning and Significance = การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น : ความหมายและความสำคัญ1984
6Experience and Certain Opinions of Senior Stateman, Pridi Banomyong = ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์1983
7The Ideology of the Holy Man's Revolts in Northeastern Thailand1982
8Economics and Thai History = เศรษฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์ไทย1981
9The Holy Men of Nong Makaew, from Thai-European Seminar on Social Change in Contemporary Thailand = เจ้าผู้มีบุญหนองหมากแก้ว1980
10Political and Economic Doctrines = ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง1976
11Services - led Growth in Thailand 1956-1970, from Development of Southeast Asia: Issues and Dilemmas1971
12Foreign trade, foreign finance and the economic development of Thailand, 1956-19651970
13Foreign trade, finance and the economic development of Thailand, 1956-19651970
14The Promotion of Direct Foreign Investment in Thailand1965