Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สุวิมล ว่องวาณิช

38 Results

No.TitlePublished
1การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research2559
2การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น2558
3เคล็ดลับการทำวิจัยในชั้นเรียน2556
4การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2555
5แนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์2554
6การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2554
7การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2553
8การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2553
9การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2551
10การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2551
11การประเมินอภิมาน : วิธีวิทยาและการประยุกต์ใช้2550
12เคล็ดลับการทำวิจัยในชั้นเรียน2550
13การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น2550
14การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2549
15กลยุทธ์ทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัยและประเมิน ของครูมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนฐานความรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ : รายงานการวิจัย2548
16การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น2548
17การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2548
18การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2547
19การวัดทักษะการปฏิบัติ = Performance testing2547
20การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภาคกลางและกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย2547
21การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2546
22แนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์2546
23การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน2544
24คู่มือการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา : การออกแบบระบบการประเมินผลภายใน2544
25การติดตามผลการดำเนินงานหลังครบรอบ 1 ปี 6 เดือน ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : รายงานการศึกษา2544
26การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา : รายงานการวิจัย2543
27ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุ่งความสำเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ : รายงานผลการวิจัย2543
28บทสรุปรายงานการประเมินการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ2543
29การติดตามผลการดำเนินงานหลังครบรอบ 1 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : รายงานการศึกษา2543
30การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็น ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2542
31การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-25422542
32การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย : รายงานการวิจัย2539
33การพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนการสอน แบบสืบสอบวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศึกษาศาสตร์ : รายงานการวิจัย2536
34การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2533
35การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2531
36การศึกษาและติดตามผลโครงการวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2524
37สหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างองค์ประกอบด้านเชาวน์ปัญญา ปัญหาส่วนตัว นิสัยและทัศนคติทางการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12523
38บรรยายพิเศษ เรื่อง การวัดทักษะ ตอน ท่องแดนวิจัย [วีดิทัศน์]