Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์

3 Results

No.TitlePublished
1การประเมินความยากจนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย2545
2คนยากจนดักดานในภาคใต้2543
3ชาวไทยมุสลิมและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง2538