หนังสือที่แต่งโดย เทพ สงวนกิตติพันธุ์ 3 Results

No.TitlePublished
1ทักษะชีวิต (Life Skills) : เพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต2545
2การแสดงออกที่เหมาะสม (Assertion) : ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง2539
3ผลของการฝึกการแสดงออกที่เหมาะสมแบบกลุ่มตามแนวของเลนจ์ และจาคูโบว์สกี้ที่มีต่อพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของหัวหน้างาน2537