Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย บุญยง ชื่นสุวิมล

4 Results

No.TitlePublished
1การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจของหมู่บ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองแดง จังหวัดชัยภูมิ : รายงานฉบับสมบูรณ์2558
2โบ๊เบ๊ : ความเปลี่ยนแปลงของระบบครอบครัว ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนกับประวัติศาสตร์2551
3สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร : ระบบครอบครัวญี่ปุ่นกับชุมชนญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท : รายงานผลการวิจัย2544
4สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร : ระบบครอบครัวและความสัมพันธ์ทางสังคม ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนโบ๊เบ๊ : รายงานผลการวิจัย2543