หนังสือที่แต่งโดย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ 9 Results

No.TitlePublished
1กลศาสตร์ของไหล2557
2การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงพลังงาน ความร้อน และของไหล2554
3กลศาสตร์ของไหล2552
4กลศาสตร์ของไหล2552
5การวิเคราะห์สมรรถนะอุปกรณ์บังเงาภายในที่ติดตั้งกับระบบหน้าต่างกระจกและหน้าต่างกระจกติดฟิล์มของอาคารภายใต้ภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยในแง่ของความสบายเชิงความร้อนและการส่งผ่านความร้อน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2550
6กลศาสตร์ของไหล2547
7การพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิ ของภาระการทำความเย็นสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2546
8ข้อมูลภูมิอากาศมาตรฐานสำหรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทำนายการใช้พลังงานของอาคาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Standard meteorological data for using with energy simulation computer program for building2542
9การศึกษาและสร้างกังหันลมต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลทางด้านสมรรถนะ และโครงสร้างของกังหันลม : รายงานฉบับสมบูรณ์2538