หนังสือที่แต่งโดย สุมน อมรวิวัฒน์ 41 Results

No.TitlePublished
1ครุศึกษากับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย2554
2บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ [จุลสาร]2549
3การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์2547
4กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหารกลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็ง2547
5กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหาร [ห้องปฏิรูปการศึกษา] : กลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข็มแข็ง2547
6กัลยาณมิตรนิเทศ [จุลสาร]2546
7รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง : รูปแบบที่คัดสรร = Learning process reform of the pilot schools : the selected models2545
8คุณลักษณะที่คาดหวังในช่วงวัยและวิถีการเรียนรู้2545
9หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม2544
10กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ2544
11ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด ฉบับพ่อแม่2543
12การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์2542
13ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะห์ด้านการศึกษา : เอกสารประกอบปาฐกถาชุดปรีชาญาณสยาม ครั้งที่ 4 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2542
14การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์2542
15ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะห์ด้านการศึกษา2541
16ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะห์ด้านการศึกษา2541
17สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย2535
18สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย2533
19คู่มือการใช้หลักสูตรและแผนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เด็กไทยในสหรัฐอเมริกา : ระดับประถมศึกษา สำหรัโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์2532
20ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา2532
21ธรรมะของครู : เอกสารคำสอนวิชา 413 313 คุณธรรมของครู2532
22สาระและกิจกรรมการสอนวิชา หลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา2531
23คิดเป็นตามนัยแห่งพุทธธรรม2531
24สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12531
25สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ฉบับบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...2531
26หนังสือเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 32531
27สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่...2531
28เอกสารประกอบการสอน วิชา 413 783 สัมนาการประถมศึกษา2531
29บุคลิกภาพนักวิชาการ2531
30สาระและกิจกรรมการสอนวิชา หลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา2530
31นานาทัศนะต่อหัวใจพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัยจากเรียงความที่ส่งเข้าประกวด เพื่อรับรางวัลบริษัทปูนซิเมนต์ไทย2530
32การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ2530
33เกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาไทย : ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย2529
34คิดอย่างครู2528
35การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ2528
36การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ2528
37คำชี้แจงการใช้หลักสูตรระยะสั้นและแผนการสอน2527
38สิ่งแสนดีในชีวิต2527
39แผนภูมิและแบบฝึกหัดสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (ฉบับบูรณาการ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12525
40แสงธรรม2514
41เกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาประถมศึกษา : รายงานการวิจัย