Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

23 Results

No.TitlePublished
1มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับรวมเล่ม (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)2547
2รายงานประจำปี....สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญตแห่งปรเทศไทย2544
3มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับย่อ2544
4มาตรฐานการสอบบัญชี : รหัส 120 แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี2544
5มาตรฐานการสอบบัญชี : หมวดรหัส 200-299 ความรับผิดชอบ2544
6มาตรฐานการสอบบัญชี : หมวดรหัส 400-499 การควบคุมภายใน2544
7มาตรฐานการสอบบัญชี : หมวดรหัส 500-599 หลักฐานการสอบบัญชี2544
8มาตรฐานการสอบบัญชี : หมวดรหัส 600-699 การใช้ผลงานของผู้อื่น2544
9มาตรฐานการสอบบัญชี : รหัส 920 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน2544
10มาตรฐานการสอบบัญชี : รหัส 930 การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน2544
11แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี : รหัส 1008 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน - ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์2544
12มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับรวมเล่ม พ.ศ. 25442544
13แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ2543
14เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี2543
15มาตรฐานการสอบบัญชี : รหัส 910 การสอบทานงบการเงิน2543
16มาตรฐานการสอบบัญชี : หมวดรหัส 300-399 การวางแผนงานสอบบัญชี2542
17มาตรฐานการสอบบัญชี : หมวดรหัส 700-799 การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน2542
18มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่1-30 รวมเล่มมกราคม-กุมภาพันธ์2539
19มาตรฐานการบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-30 กรกฎาคม 25392539
20มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1-28 รวมเล่มมิถุนายน2537
21มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1- 27 รวมเล่มมิถุนายน2537
22มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-36 มิถุนายน 25372537
23มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1-24 รวมเล่ม มิถุนายน2536