หนังสือที่แต่งโดย ชุติมา สัจจานันท์ 18 Results

No.TitlePublished
1การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปีการศึกษา 2546-2553)2554
2รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย2550
3การพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย2549
4รูปแบบ ยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย2548
5การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์2546
6พัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย2539
7ฐานข้อมูลบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เอกสารการสอน สื่อโสตทัศน์ และสิ่งพิมพ์ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รายงานการวิจัยและพัฒนา2538
8สถานภาพงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย2537
9สาระสังเขปงานวิจัยทางบรรณารักษศาตร์ และสารนิเทศศาสตร์2535
10บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการของอาจารย์และสาระสังเขปเอกสารการสอน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2534
11บรรณนิทัศน์เรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย2533
12สารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2530
13หนังสือเพื่อลูก2529
14บรรณานุกรมการอ่าน2529
15เยาวชน : บรรณนิทัศน์เพื่อการค้นคว้าและบริการสนเทศ2528
16การเลือกและการจัดหาวัสดุห้องสมุด2523
17การเลือกและการจัดหาวัสดุห้องสมุด : บรรณ 2222522
18การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิต (ปีการศึกษา 2502-2516) และมหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2507-2516) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2518