หนังสือที่แต่งโดย อุทุมพร จามรมาน 89 Results

No.TitlePublished
1การควบคุม การวัดประเมิน และการจัดการความรู้ = Gontrol, measurement, evaluatiom and knowledge mngement2553
2การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน : เล่มที่ 1 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน2551
3การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน : เล่มที่ 2 วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน2551
4การทำวิจัยรายกรณี [electronic resource]2549
5การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย และชื่อเรื่อง2548
6การเขียนโครงการวิจัย2548
7วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน2547
8ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประชาชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ : รายงานวิจัย2547
99 ขั้นตอน การทำประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบวงจร2545
10การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรท้องถิ่นสู่การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ2545
11การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน2545
12แบบสอบถาม : การสร้างและการใช้2544
13การวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน2544
14100 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา2544
15การศึกษาระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2544
16วิธีทำการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (รวมตัวอย่างดัชนี เกณฑ์ และรายงานประเมินตัวเอง)2544
17วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน : รวมเกณฑ์ประเมินและตัวอย่างรายงาน2544
18ดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย : โครงการวิจัยและพัฒนา2544
19การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา2543
20ระบบกลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน : รายงานการวิจัย2543
21[เอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา]2542
22การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย2541
23การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน2541
24พฤติกรรมการใช้เวลาของข้าราชการพลเรือน : รายงานการวิจัย2541
25สอนไปทำไม? : เทคนิคการสอนและวัดระดับอุดมศึกษา2541
26การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา2541
27วิจัยรายกรณี [วีดิทัศน์]2540
28การตีค่าความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน เพื่อการปฏิรูปการศึกษา2540
29การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัย2540
30แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ของนักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการพัฒนานักเรียน2540
31ผลการวัดกระบวนการประมวลสาระสนเทศทางปัญญาของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2539
32การสังเคราะห์งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ทางปัญญาของคนไทย2538
33การพัฒนาวิชา 412302 การประเมินผลการเรียนการสอน : รายงานการศึกษา2538
34การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัย2538
35เอกสารคำสอนวิชา สถิติการศึกษาขั้นนำ2538
36เทคนิคการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล2538
37การเปรียบเทียบลักษณะการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน และความเร็วในการอ่าน ระหว่างวัสดุการอ่านที่เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ : รายงานการวิจัย2538
38การทำวิจัยเชิงสำรวจ2537
39ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา2537
40การสำรวจลักษณะการอ่านและความเร็วในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2537
41การวิจัยของครู2537
42การพัฒนาการเรียนการสอนแบบสืบสวนในวิชา 412644 ability testing : รายงานการวิจัย2537
43การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา / อุทุมพร จามรมาน2537
44การสำรวจวิธีการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2537
45รายงานการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ของภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2536
46ไคสแควร์ (Chi-Square) : การทดสอบทางสถิติ2535
47Statistics applied to behavioral scinces I2534
48กรณีศึกษา : รายงานการวิจัยประเภทต่าง ๆ2534
49การศึกษากับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ : รายงานการวิจัย2533
50การเขียนโครงการวิจัย2533
51รวมบทความที่เกี่ยวกับวิชา 412 621 = Research methodology in behavioral sciences I2533
52กรณีตัวอย่างวิจัยวิชา 412 6212533
53คู่มือการประเมินโครงการฝึกอบรม2533
54รวมบทความที่เกี่ยวกับวิชา 412 880 Doctoral Seminer in research design2533
55รวมบทความที่เกี่ยวข้องกับวิชา 412 847 Theory of psychological scaling2533
56ระเบียบวิธีวิจัยในพฤติกรรมศาสตร์2532
57วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ2532
58การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน2532
59การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา2532
60จุดมุ่งหมายทางการศึกษา2531
61ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา2531
62การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ : เน้นวิธีวิเคราะห์เมตต้า2531
63การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ2531
64คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ทางสังคมศาสตร์2531
65การวัดและประเมินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา2530
66การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนระดับอุดมศึกษา : รายงานการวิจัย2530
67แบบสอบถาม : การสร้างและการใช้2530
68การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา2530
69แบบเรียนด้วยตัวเองวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ I2530
70การวัดและประเมินผลการเรียนในคณะครุศาสตร์ : การวิจัยนำร่อง : รายงานวิจัย2529
71คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย2528
72การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ : เน้นวิธีวิเคราะห์เมตต้า2527
73วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ2527
74การวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2515-2521) ฉบับแก้ไข : รายงานการวิจัย2523
75การประเมินอาจารย์ : วิจัยและเครื่องมือ2523
76การทดสอบด้วยไคสแควร์2523
77วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ2523
78สถานภาพทางการสอนและการวิจัยของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2521
79ความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด : รายงานผลการวิจัย2521
80ความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด : สรุปรายงานเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย2521
81ขบวนการสอบสัมภาษณ์โดยอาศัยข้อมูลจากแบบวัดประสบการณ์ทางอาชีพและสังคม : รายงานผลวิจัย2520
82การวิเคราะห์ตัวประกอบ = Factor analysis2520
83รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหาร "การสัมมนานักบริหารระดับหัวหน้าแผนกวิชา" ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2520
84การประเมินทางการศึกษา2520
85เทคนิคการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ2519
86แบบสอบถาม : การสร้างและการใช้2519
87แผนวิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์2519
88การวัดและประเมินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
89ข้อสอบ : การสร้างและการพัฒนา