หนังสือที่แต่งโดย กีรติ บุญเจือ 107 Results

No.TitlePublished
1คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล2551
2ตรรกวิทยา และตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น2550
3แก่นปรัชญายุคกลาง2550
4อรรถปริวรรต คู่เวรคู่กรรม ปรัชญาหลังนวยุค2549
5ตรรกวิทยา และตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น2547
6ประวัติปรัชญาไทยฉบับบุกเบิก2546
7เริ่มรู้จักปรัชญา2546
8ปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น2546
9ปรัชญาประสาชาวบ้าน2546
10ปรัชญากรีกระยะก่อตัว2545
11จุติจากโลกของโซฟี : คเวสินีบันทึก2545
12ปรัชญาหลังนวยุค : แนวคิดเพื่อการศึกษาแผนใหม่2545
13จุติจากโลกของโซฟี2 : คเวสินีบันทึก2545
14ปรัชญาหลังนวยุค : แนวคิดเพื่อการศึกษาแผนใหม่2544
15อัตปรัชญาอนุสรณ์2544
16นโยบายให้ศีลธรรมและศาสนาหวนกลับมามีบทบาทในโรงเรียนเพื่อตอบสนองความคาดหวังอันหลากหลายในทุกรูปแบบ2543
17ปรัชญาประสาชาวบ้าน. ตอน เริ่มสนใจปรัชญา หาอ่านสาระง่ายๆ สนุกๆ2543
18จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน2542
19ตรรกวิทยาทั่วไป2541
20รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ประเด็นบทบาทสถาบันศาสนากับการศึกษา2541
21ศาสนศาสตร์เบื้องต้น2541
22ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2541
23ตรรกวิทยาทั่วไป2540
24ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น2540
25ตรรกวิทยาทั่วไป2539
26ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2538
27ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2538
28จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน2538
29ศาสนศาสตร์เบื้องต้น2538
30ตรรกวิทยาทั่วไป2537
31ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2536
32ตรรกวิทยาทั่วไป2535
33ตรรกวิทยาทั่วไป2534
34จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน2534
35ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น2534
36ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2533
37ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น2533
38ตรรกวิทยาทั่วไป2533
39ตรรกวิทยาทั่วไป2532
40ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น2531
41ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2531
42ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไป2531
43ศาสนศาสตร์เบื้องต้น2530
44คริสตศาสนา2530
45หลักปฏิบัติของชาวคริสต์คาทอลิก (คริสตศาสนา ภาคหลัง)2530
46หลักความเชื่อของชาวคริสต์คาทอลิก (คริสตศาสนาภาคแรก)2529
47ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น2529
48ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2529
49ตรรกวิทยาทั่วไป2528
50จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน2528
51หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส027 ประวัตินักคิดที่สำคัญของโลก : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2528
52หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส027 ประวัตินักคิดที่สำคัญของโลก : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2528
53แก่นปรัชญากรีก2528
54จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน2528
55ตรรกวิทยาทั่วไป2527
56ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น2527
57แก่นปรัชญายุคกลาง2527
58ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2527
59ตรรกวิทยาทั่วไป2526
60ชุดปัญหาปรัชญา ปรัชญาภาษา2526
61ปรัชญาภาษา2526
62ข่าวดีคือข่าวที่ท้าทาย : ภาคต้น ชีวิตอันท้าทายของพระเยซู2525
63วิวัฒนาการของหมู่บ้านมิตตคาม2525
64วิวัฒนาการศาสนา ตามหลักสูตรวิชา 119-2612525
65วิชาการศึกษาทั่วไปแบบบูรณการสมบูรณ์. เล่มต้น. มนุษย์รู้อย่างไร (วิธีวิทยาแห่งการแสวงหาความรู้)2525
66มนุษย์รู้อย่างไร : วิธีวิทยาแห่งการแสวงหาความร้2525
67พระไตรปิฎกสำหรับชาวคริสต์ (สีหนาทวรรมูลปัณณสก์ มัชณิมนิกาย)2524
68นิทานสุภาษิตจากแดนอาทิตย์อุทัย2524
69จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน2523
70ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2523
71วิชาการศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการสมบูรณ์2523
72วิชาการศึกษาทั่วไปแบบบูรณการสมบูรณ์. เล่มต้น. มนุษย์รู้อย่างไร (วิธีวิทยาแห่งการแสวงหาความรู้)2523
73ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น2522
74สารานุกรมปรัชญา2522
75ชุดปัญหาปรัชญา ปรัชญาลัทธิอัตถิภาวนิยม2522
76ปรัชญาอินเดีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธปรัชญา) สำหรับนักปรัชญาคริสต์2522
77ปรัชญาศิลปะ2522
78แก่นปรัชญาปัจจุบัน2522
79ปรัชญาลัทธิอัตถิภาวนิยม2522
80นิทานญี่ปุ่น (พร้อมด้วยภาพประกอบ)2522
81ชุดปัญหาปรัชญา : ปรัชญาศิลปะ2522
82รายงานผลการวิจัย ปรัชญาอินเดียสำหรับนักปรัชญาคริสต์2521
83นิทานจีน (พร้อมด้วยภาพประกอบ)2521
84เหตุการณ์ทันโลก เหตุการณ์ระทึกใจ 2520-1977 ครึ่งแรก2520
85ตรรกวิทยาทั่วไป2520
862520-1977 ครึ่งแรกเหตุการณ์ทันโลก เหตุการณ์ระทึกใจ2520
87แก่นปรัชญากรีก2520
88ปรัชญากรีกระยะก่อตัวที่อีโอเนีย2520
89สรรนิพนธ์ปรัชญาตะวันตก อานักซีมันแดร์-เดส์การ์ตส์2520
90นิทาน แสนสนุก มีคติ. ชุด 1 ยอดนิยายจีน2520
91นิทานสุภาษิต อ่านสนุก มีคติสอนใจ2520
92คริสตศาสนาเชิงวิชาการ : รายการออกอากาศของวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2518-มกราคม 25192519
93จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน2519
94ปรัชญาเพิ่มพลังปัญญา2519
95ชุดปรัชญาตะวันตก : ปรัชญากรีกระยะก่อตัวที่อิตาลี2519
96ชุดฟื้นฐานปรัชญาจริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน2519
97ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2519
98ปรัชญากรีกระยะก่อตัวที่อิตาลี2519
99ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไป2519
100ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น2518
101ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน2518
102ปรัชญาเบื้องต้น2518
103ไวยากรณ์ฝรั่งเศส ฉบับช่วยความจำ2518
104ตรรกวิทยาทั่วไป2518
105ตรรกวิทยาทั่วไป2516
106ปรัชญาเบื้องต้น และ ตรรกวิทยาเบื้องต้น2512
107ปรัชญาเบื้องต้นและตรรกวิทยาเบื้องต้น2512