หนังสือที่แต่งโดย จินตนา ยูนิพันธุ์ 10 Results

No.TitlePublished
1การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น : บทเรียนจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต2547
2การพัฒนาการบริการพยาบาลตามเงื่อนไขทางกฎหมายและจริยธรรม2541
3กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาล2540
4ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ของประชาชนไทยภาคกลาง : รายงานการวิจัย2534
5การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์2530
6ทฤษฎีการพยาบาล2529
7การพยาบาลจิตเวช2528
8การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์2527
9แนวคิดและรูปแบบของระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม อุตสาหกรรม = Thoughts and patterns of educational system for promoting the development of industrial society2526
10สมรรถภาพของพยาบาลวิชาชีพ : รายงานผลการวิจัย