Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

28 Results

No.TitlePublished
1รายงานผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในช่วง พ.ศ.2552-25542554
2คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินตามโครงการวิจัยนานาชาติ (PISA และ TIMSS)2554
3ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอิตาลี2553
4การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายงานการวิจัย2553
5สรุปผลการดำเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-2551)2552
6ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2552
7ครูดี ที่ฉันประทับใจ2552
8คนดีประเทศไทย2552
9รายงานประจำปี ... สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2552
10ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา : ปัญหาและทางออก"2552
11การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ : ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค = Adversity quotient : AQ2552
12รายงานการติดตามการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบแรก : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด2552
13ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี ...2552
14สาธารณรัฐเกาหลี : การบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา2551
15บันทึกประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับโลก "รูปแบบการหุบของใบไมยราบ"2551
16บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน : กรณีโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 22551
17ประมวลผลงานสำคัญ ของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. 2549-2550)2551
18ปฐมวัย...จุดเริ่มต้นของสันติภาพ2551
19รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25502550
20การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถาม : หมวกความคิด 6 ใบ2550
21การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน2550
22การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้2550
23การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์2550
24การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ2550
25การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา2550
26การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้2550
27บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : กรณีตัวอย่างโรงเรียนวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี2547
28รายงานการวิจัย การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ