Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย วรรณภา แสงวัฒนะกุล

2 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาภาวะการทำงาน ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการศึกษาและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : รายงานการวิจัย2552
2การพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับนักวิชาการอุดมศึกษาของประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2541