Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ

158 Results

No.TitlePublished
1คู่มือครูสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย: ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2536
2คู่มือการจัดกิจกรรมยุวกาชาด : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32535
3คู่มือการเรียนการสอนวิชาอาชีพ ประดิษฐ์ 1, 2 คก 055 คก 056 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2535
4คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) : ฉบับใช้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร2533
5คู่มือการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-32533
6หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มการงานและอาชีพ จากดอนเมือง ถึง คลองเตย ระดับมัธยมศึกษา2532
7หนังสือเรียน ธ 241 งานสำนักงาน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2532
8หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 เรื่อง ความงาม ศิลปะ เยาวชน2532
9ชีวิตต้องสู้2531
10หนังสือเรียนศิลปศึกษา การเขียนภาพ ศ018 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2531
11หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชุดพลศึกษา ความสุขของจ๋อม ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5-62531
12หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง จักรวาลและอวกาศ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-42531
13คู่มือครูวิชาอาชีพหมวดช่างอุตสาหกรรม ชอ 012 งานไฟฟ้า 2 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2530
14หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชุดพลศึกษา เกมกีฬา พาสนุก2530
15แผนการสอนวิชายุวกาชาด2530
16หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับประถมศึกษา เรื่อง พลังงานสำหรับชนบท2529
17คู่มือครูวิชาการงาน ง305 ง306 งานช่างในบ้าน งานไฟฟ้า : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32529
18คู่มือครูศิลปศึกษา ศ0219 - ศ0220 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 1-2 (ทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้นทางดนตรีและกิจกรรมดนตรี) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2529
19หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน เรื่อง สนคนดื้อ2529
20คู่มือครูศิลปศึกษา ศ0217 - ศ0218 ดนตรีสากล - ขับร้องสากล 1-2 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2529
21หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ งานเครื่องรัก : งานเลือก แขนงงานช่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62529
22หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับงานวิทยุและการตรวจซ่อม : งานเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62529
23หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรมระดับประถมศึกษา เรื่อง สี่พี่น้อง2529
24หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม เรื่อง อยู่กับพระรัตนตรัย ระดับประถมศึกษา2529
25หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ การออกแบบพื้นฐาน : งานเลือก แขนงงานช่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62529
26คู่มือครูศิลปศึกษา ศ 0211 - ศ 0212 มโหรี 1-2 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2529
27หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับประถมศึกษา หัตถกรรมพื้นบ้าน2529
28คู่มือครูศิลปกรรม ศ022 สังคีตนิยม 2 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2529
29หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ เครื่องปั้นดินเผา : งานเลือกแขนงงานช่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62529
30คู่มือครูศิลปศึกษา ศ0215 ศ0216 ดนตรีพื้นเมือง : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2529
31หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์2529
32หนังสือความรู้สำหรับครู กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน : งานเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62529
33หนังสือเรียนวิชาอาชีพ ธ111 ธ112 ิ: ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2529
34หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน เรื่อง เธอเคยไปไหม2529
35หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชุดศิลปศึกษา ธรรมชาติเพื่อนฉัน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-22528
36คู่มือครูศิลปศึกษา ศ029 ศ0210 เครื่องสาย : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2528
37หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับวัยเร่มเรียน เรื่อง โลกแสนสวย2528
38คู่มือครูวิชาอาชีพหมวดช่างอุตสาหกรรม งานไฟฟ้า 1 ชอ 011 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2527
39หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชุดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง สังสรรค์สโมสร : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62527
40คู่มือครูวิชาอาชีพ หมวดคหกรรม การหมักดองสัตว์น้ำอย่างง่าย (คก.ท 044) : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2527
41หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอาชีพ หมวดคหกรรม การทำและจำหน่ายอาหาร (คก.ท 031) : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2527
42หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาพลศึกษา โปโลน้ำ : ระดับมัธยมศึกษา2527
43หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาพลศึกษา กระโดดน้ำ : ระดับมัธยมศึกษา2527
44หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาพลศึกษา ยิมนาสติก : ระดับมัธยมศึกษา2527
45หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับวัยเริ่มเรียน เรื่อง ฉันกับเธอ2527
46คู่มือการสอนภาษาไทย เล่ม 1 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 22527
47คู่มือครูวิชาอาชีพ หมวดเกษตรกรรม การทำสวนผัก (กษ.ท 010) : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2527
48หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 25242526
49แผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 62526
50คู่มือครูศิลปศึกษา โลหะรูปพรรณ ศ0114 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2526
51คู่มือครู English is fun (Book III) : A beginning course for Thai student : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 62526
52หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง เหมือนฝัน : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2526
53เด็กน่ารัก2526
54หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน เรื่อง เด็กน่ารัก2526
55คู่มือครูศิลปศึกษา การปั้นและการแกะสลัก ศ0111 การปั้น ศ0112 การแกะสลัก ศ0113 งานสร้างประดิษฐ์ ศ0115 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2526
56คู่มือครูสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ส071 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2526
57หนังสือเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หมวดบ้านเมืองของเรา และประเทศเพื่อนบ้าน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 62526
58หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา โลกของเรา ส305 ส306 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2525
59คู่มือการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12525
60หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา เรื่อง คนไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ ระดับมัธยมศึกษา2525
61หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาพลศึกษา ยูโด : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2525
62หนังสือคู่มือครูวิชาชีววิทยาเล่ม 3 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2525
63คู่มือครู English if fun book II : A beginning course for Thai students : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 52525
64หนังสืออ่านเพิ่มเติมพลศึกษา จักรยาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2525
65หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาพลศึกษา แฮนด์บอล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2525
66หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ประเทศของเรา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2525
67หนังสืออ่านเพิ่มเติมประชากรศึกษา เรื่อง ความฝันของบัวตอง : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-42525
68หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษะพัฒนา ท503 ท504 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52525
69หนังสือเรียนศิลปศึกษา วิชา สังคีตนิยม 1 ศ021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2524
70คู่มือครูสังคมศึกษา โลกของเรา ส305 ส306 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2524
71หนังสืออุเทศสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์อินเดีย : ชั้นมัธยมศึกษา2524
72คู่มือครูศิลปศึกษา การเขียนภาพ - พาณิชยศิลป์ ศ016 และการเขียนภาพ ศ018 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2524
73คู่มือการสอนวิชาการงาน การดูแลรักษาบ้าน ง304 ง306 : ชั้นมัธยมศึกษา...2524
74คู่มือการสอนหมวดศิลปศึกษา ทัศนศิลปศึกษา ศ205-206 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2523
75หนังสือเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 32523
76หนังสืออ้างอิงระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การหมุนเวียนใช้สิ่งเหลือจากอินทรีวัตถุในการเกษตร2523
77คู่มือการสอนวิชาหลักภาษาไทย เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2523
78หนังสืออุเทศ ชุดสิ่งแวดล้อม เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษา2523
79คู่มือการสอนวิชาหลักภาษาไทย เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2523
80คู่มือครูการสอนวิชาอังกะลุง ศ 0213 - ศ 0214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (ม.2-3)2523
81คู่มือการจัดกิจกรรมประกอบเพลง ชาติไทยสวยสมร่มเย็น2523
82คู่มือการสอนวิชาการงาน งานผ้าและการตัดเย็บ ง305 ง306 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2523
83คู่มือครูวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย 1-2 (ธ361 - ธ362) : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2523
84คู่มือครูวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย 1-2 (ธ361-ธ362) : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2523
85หนังสือคู่มือการสอนหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32522
86คู่มือการสอนวิชางานสำนักงาน (ธ 241) : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2522
87คู่มือการสอนวิชาระเบียนการเงิน 1-2 (ธ 231 ธ232) : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22522
88คู่มือการสอนวิชาอาชีพ ผ้าและการตัดเย็บ 1 คก 031 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2522
89หนังสือเรียนวิชาพลานามัย สุขศึกษา พ203 พ204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2522
90คู่มือการสอนศิลปศึกษา วิชาดนตรีศึกษา ศ207 และ ศ208 : ชั้นมัธยมศึกษา...2522
91คู่มือการสอนหนังสือ Get Set สำหรับวิชาหลัก I อ0112522
92คู่มือการสอนวิชาการงาน งานอาหารและโภชนาการ ง305 ง306 : ชั้นมัธยมศึกษา...2522
93หนังสือเรียนศิลปศึกษา การออกแบบเบื้องต้น ศ015 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2522
94คู่มือการสอนวิชากิจกรรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2521
95หนังสือประกอบการเรียน หมวดวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สำหรับรายวิชา ส412 : ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2521
96หนังสือประกอบการเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษาภูมิศาสตร์ สำหรับรายวิชา ส411 : ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2521
97คู่มือการสอนวิชาหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 12521
98หนังสือคู่มือการสอนวิชาการงาน อาหารและโภชนาการ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...2521
99แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา2521
100คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ รังสีที่เรามองไม่เห็น2521
101คู่มือการสอนวิชาพลานามัย สุขศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2521
102Get set : หนังสือเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ วิชาหลัก 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2521
103คู่มือการสอนวิชาสังคมศึกษา ประเทศของเรา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2521
104คู่มือการสอนวิชาการงาน การดูแลรักษาบ้าน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2521
105คู่มือการสอนวิชาสังคมศึกษา ประเทศของเรา เล่ม 12521
106หนังสือเรียนวิชาศิลปศึกษา ทัศนศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1(ม.1)2521
107หนังสือเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเสริมทักษะ 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2521
108แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22521
109แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เสียงในชีวิตประจำวัน ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2520
110แบบเรียนภาษาอังกฤษ = English for Thai students2520
111คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22520
112หนังสือคู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หมวดวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช 2520 วิชาประวัติศาสตร์2520
113หนังสือคู่มือการสอนหนังสือภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 12520
114คู่มือครู English through music เพลงภาษาอังกฤษ ตามวิธี audio-lingual approach2519
115แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2519
116หนังสือประกอบการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2519
117หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสังคมศึกษา หากินบนแผ่นดินไทย ประโยคประถมศึกษา2518
118คู่มือการประเมินผลการเรียน2518
119หนังสือประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศ : สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62517
120สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ระดับประถมศึกษา2516
121หนังสือประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 32516
122คู่มือครู ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาศิลปปฏิบัติ คหกรรมศิลป เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12515
123คู่มือประโยคประถมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 3-42515
124หนังสือประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 22515
125คู่มือประโยคประถมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-42514
126แบบเรียนสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ภาพ ชั้นประโยคประถมศึกษา2513
127หนังสืออ้างอิงวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์โลกสำหรับเยาวชน : ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2512
128หนังสืออ้างอิง วิชาวิทยาศาสตร์ แขนงชีววิทยา : ชลสมบัติของไทย : ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย2511
129แบบเรียนสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์กายภาพ2510
130หนังสืออ่านประกอบ ชั้นประถมปีที่ 1 นิทานเรื่อง ปลาบู่ทอง2510
131The adventures of kawee and honwichai MS1 Reader No.II หนังสืออ่านประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12510
132เที่ยวรอบโลก : ตอนเที่ยวยุโรป สเปน สาธารณรัฐโปรตุเกส เยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส : ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น2509
133หนังสืออุเทศวิชาภูมิศาสตร์ อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้ : ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น2506
134คู่มือครูประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา วิทยาศาสตร์ กลศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (ม.ศ.4-5)2505
135คู่มือครู ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์2505
136วิชาศิลปศึกษาและศิลปปฏิบัติ ตอนที่ 2 ข งานไม้ไผ่2504
137หนังสือคู่มือการสอนวิชาการงาน ผ้าและการตัดเย็บ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2501
138หนังสืออ้างอิงสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ทั่วไป : ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
139หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาการงาน หมวดเกษตรกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิน และ ปุ๋ย
140คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เล่ม 2
141แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่...
142หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา เรื่อง ร้อยกรองของเยาวชนนักเขียน พ.ศ. 2521
143หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาพลศึกษา กรีฑา ระดับมัธยมศึกษา
144คู่มือการสอน วิชาการขายปลีก ธ371 - ธ 372 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
145คู่มือการสอนวิชาการงาน ช่างในบ้าน งานไม้ ง101 ง102 ง203 ง204 ง305 ง306 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
146คู่มือครูวิชาอาชีพ (คก 033) ผ้าและการตัดเย็บ 3 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
147แผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ : งานเลือกแขนงงานเกษตร-งานบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
148คู่มือการสอนหมวดวิชาพลานามัย สุขศึกษา พ503, พ504 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
149คู่มือครูวิชาอาชีพ บ้านสวยด้วยเศษวัสดุ คก 011 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
150คู่มือการสอนวิชาการงาน งานช่างในบ้าน งานโลหะ ง101 ง102 ง203 ง204 ง305 ง306
151หนังสืออ่านเพิ่มเติมพลศึกษา ฟุตบอล : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
152หนังสืออ่านเพิ่มเติมพลศึกษา รักบี้ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
153หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง เล่นกับไฟ : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
154คู่มือการอบรมครู หลักสูตรและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
155คู่มือครูประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ : แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (ม.ศ. 4-5)
156คู่มือการสอนวิชากรีฑา 1 (พ203) และ กรีฑา 2(พ204) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)
157หนังสือคู่มือครูประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หมวดวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช 2520 วิชาภูมิศาสตร์
158จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิชาสังคมศึกษา : เฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์