Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย วีณา วโรตมะวิชญ

6 Results

No.TitlePublished
1การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ลงมือปฏิบัติสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา2551
2การพัฒนานักศึกษาครูเพื่อการทำวิจัยปฏิบัติการในกระบวนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาประถมศึกษา2549
3การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการสอนจุลภาค และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา2547
4การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนคณะตศาสตร์เรื่อง การหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : รายงานการวิจัย2541
5กลวิธีการเรียนและการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา2530
6การออกแบบการสอนอย่างมีระบบ2530