หนังสือที่แต่งโดย วัฒนะ มธุราสัย 8 Results

No.TitlePublished
1การเคลื่อนฟันเฉพาะตำแหน่ง2530
2การเคลื่อนฟันเฉพาะตำแหน่ง2530
3ปัญหาและความต้องการทางทันตกรรมจัดฟันในชนบท : รายงานผลการวิจัย = Orthodontic problem and need in rural area2529
4รายงานผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการเจริญเติบโต ของกระดูกมือและข้อมือในเด็กไทยอายุ 8-16 ปี2527
5หนังสือคู่มือการดัดลวดในห้องปฎิบัติการ2521
6รายงานผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของขากรรไกรล่างซึ่งมีต่อขากรรไกรบน และกระโหลกศีรษะส่วนหน้าในหญิงไทยอายุ 11-25 ปี โดยการวัดมุม ANB2519
7ศึกษาความสัมพันธ์ของขากรรไกรล่างซึ่งมีต่อขากรรไกรบนและกระโหลกศีรษะส่วนหน้าในหญิงไทยอายุ 11-25 ปี โดยการวัดมุม ANB2519
8เรอร์เก๊นโนกร๊าฟฟิค เซฟาโลเมตรี= roentgenographic cephalometry (Roentgenographic cephalometry)