หนังสือที่แต่งโดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว 16 Results

No.TitlePublished
1จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน2547
2การทดสอบทางจิตวิทยา2545
3จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน2544
4มนุษยสัมพันธ์2544
5การทดสอบทางจิตวิทยา2544
6มนุษยสัมพันธ์2542
7มนุษยสัมพันธ์2541
8มนุษยสัมพันธ์2538
9มนุษยสัมพันธ์2537
10เปรียบเทียบผลการใช้เทคนิคการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 42536
11เปรียบเทียบผลการใช้เทคนิคการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 42536
12จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน2531
13ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร2530
14การประถมศึกษา2525
15การเปรียบเทียบผลของการใช้แรงเสริมแลกเปลี่ยนต่อพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 และ 42523
16จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน2523