หนังสือที่แต่งโดย สำรวย สังข์สะอาด 22 Results

No.TitlePublished
1วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง2549
2เครื่องวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2547
3โครงการ การพัฒนาออกแบบสร้างโวลเตจดิไวเดอร์สำหรับวัดแรงดันอิมพัลล์หน้าคลื่นชัน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2545
4การศึกษาและวิจัยปรากฎการณ์ฟ้าผ่าในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2544
5โครงการการศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2544
6ผลของแรงดันเกินอิมพัลส์หน้าคลื่นชันต่อลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2544
7เทคโนโลยีการฉนวนในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแรงสูง2543
8การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ แบบตัวเก็บประจุ 1000 กิโลโวลต์ : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์2541
9การพัฒนาออกแบบและสร้างชุดกำเนิดแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชัน : รายงานผลการวิจัย2541
10เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 100kV 30 kJ2538
11เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน2538
12ชีวิตกับฟ้าผ่า2536
13เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 400 kV 1000 J : รายงานผลการประดิษฐ์2536
14เครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง : รายงานผลการวิจัย2533
15เครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง : รายงานผลการวิจัย2533
16เครื่องพล็อตสนามไฟฟ้า : รายงานผลการประดิษฐ์2532
17โวลเตจดิไวเดอร์แรงสูงแบบคะแปซิเตอร์ : รายงานผลการประดิษฐ์2532
18หม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได 200kV. 10kVA : รายงานผลการวิจัย2531
19การออกแบบและสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า 500 kVA 12kv ใช้ก๊าซ SF6 เป็นฉนวน2529
20วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง2528
21วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง2527
22คู่มือห้องทดลองไฟฟ้าแรงสูง2523