หนังสือที่แต่งโดย ประคอง กรรณสูต 21 Results

No.TitlePublished
1สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2542
2สถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป2541
3สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง [วีดิทัศน์]2540
4สถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป2539
5สถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป2539
6สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2538
7การพัฒนาคลังข้อสอบด้วยโปรแกรมประมวลผลคำโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย2536
8สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2535
9สถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยภาษา BASIC2534
10สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู2534
11สถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยภาษา BASIC2532
12สถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยภาษา BASIC2529
13สถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยภาษา BASIC2529
14สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2528
15สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2525
16การเปรียบเทียบความต้องการและประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาสามัญ ในโรงเรียนเตรียมทหารตามความเห็นของนักเรียนนายร้อยทั้ง 4 สถาบัน : รายงานผลการวิจัย2524
17การจัดระดับคะแนนเป็นตัวอักษร2523
18การจัดระดับคะแนนเป็นตัวอักษร2523
19สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู2522
20สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู2517
21สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู2508