หนังสือที่แต่งโดย วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 17 Results

No.TitlePublished
1การสอนแบบสมดุล2544
2การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา2544
3การพัฒนานิสิตนักศึกษา2544
4วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา [วีดิทัศน์] /cวัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2543
5ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา2543
6การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษา2543
7โลกแห่งวิชาชีพครู [เทปบันทึกเสียง]2543
8การศึกษาแนวทางในการบริหารการคัดเลือกนิสิตด้วยวิธีพิเศษ2538
9รถติด2534
10บุคลากรนิสิตนักศึกษา2530
11อุดมศึกษา2530
12งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา2528
13นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : รายงานผลการวิจัย2527
14รายงานการวิจัย เรื่อง การวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเขียนความเรียงระดับอุดมศึกษา2526
15มหาวิทยาลัยนานยัง2523
16มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์ = University of Singapore2523
17การพัฒนานิสิตนักศึกษา