หนังสือที่แต่งโดย สมคิด แก้วสนธิ 17 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข2536
2เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข2534
3ลีเนียร์โปรแกรม : หลักและการประยุกต์2530
4ลีเนียร์โปรแกรม : หลักและการประยุกต์2530
5เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ : การจัดการธุรกิจ2528
6เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม2526
7เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม2526
8ลีเนียร์โปรแกรม : หลักและการประยุกต์2526
9ลีเนียร์โปรแกรม : หลักและการประยุกต์2526
10ลีเนียร์โปรแกรม : หลักและการประยุกต์ = (Lenear Programme :Concepts and Application)2525
11ลีเนียร์โปรแกรม : หลักและการประยุกต์2525
12ลิเนียร์โปรแกรม : หลักและการประยุกต์2525
13เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : หลักทฤษฎีและปฏิบัติ : การบริการสาธารณสุขในประเทศไทย = Health economics : principles and practice : health care develivery in Thailand2524
14คณิตเศรษฐศาสตร์2516
15คณิตเศรษฐศาสตร์ = (Mathematical economics)2516
16คณิตเศรษฐศาสตร์ = (Mathematical economics)2514
17คณิตเศรษฐศาสตร์ = Mathematical economics