หนังสือที่แต่งโดย พรรณราย ทรัพยะประภา 21 Results

No.TitlePublished
1จิตวิทยาประยุกต์ในการบริหารธุรกิจและการศึกษา เล่มที่ 12557
2จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและในการทำงาน2548
3เกณฑ์มาตรฐานของแบบสำรวจความสนใจทั่วไปของคูเดอร์ : รายงานการวิจัย = Standardization of the Kuder general interest survey2541
4ไปให้ถึงดวงดาวฉบับสีสันชีวิต2541
5เคล็ดลับการบริหารงานให้ชนะใจคน2540
6ไปให้ถึงดวงดาว ภาค 2 ฉบับเจียระไนชีวิต2537
7มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร2536
8การให้คำปรึกษาหารือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา2536
9จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร2534
10ไปให้ถึงดวงดาว2532
11จิตวิทยาแนว T.A. เพื่อความสุขในชีวิตและการทำงาน2532
12จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร2531
13จิตวิทยาการบริหาร2530
14จิตวิทยาอุตสาหกรรม2529
15การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา2529
16การสอนกิจกรรมแนะแนวด้วยกระบวนการกลุ่ม2529
17พัฒนาการทางอาชีพ2528
18เทคนิคการสัมภาษณ์ : เพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยา2527
19คนแต่ละคนเล่นเกมอะไร จิตวิทยาการสื่อสารแนว T.A.2527
20จิตวิทยาอุตสาหกรรม2526
21เทคนิคการสัมภาษณ์ : เพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยา2526