หนังสือที่แต่งโดย ดนิตา ภาณุจรัส 3 Results

No.TitlePublished
1ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารกับการประกอบวิชาชีพของเภสัชกร = Relationship between social and administrative pharmaceutical science knowledge and pharmacy practice : รายงานการวิจัย2548
2ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐกับความสามารถในการเรียนของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : การวิจัย = The relationship between entrance systems and the learning ability of pharmacy students,Silpakorn University2541
3Pharmacokinetics and clinical studies of methotrexate in Thai patients with head and neck cancer1987