หนังสือที่แต่งโดย สุวรรณา สถาอานันท์ 20 Results

No.TitlePublished
1จริยศาสตร์ต่างตอบแทนในปรัชญาขงจื่อ2557
2อารมณ์กับชีวิตทีดีในปรัชญาขงจื่อ2557
3กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่อง ธรรมชาติ อำนาจ และจารีต2556
4ศรัทธากับปัญญา : บทสนทนาทางปรัชญาว่าด้วยศาสนา2550
5ความรู้และการสื่อสารความรู้ของมนุษย์เพื่อการดำรงอยู่ของชาติพันธุ์2548
6กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่อง ธรรมชาติ อำนาจ และจารีต2548
7ช่องว่างระหว่างความรู้กับชีวิต, Art for all [เทปบันทึกเสียง]2546
8ศรัทธากับปัญญา : บทสนทนาทางปรัชญาว่าด้วยศาสนา2545
9จารีตนักคิด ปัญญาชนตะวันออก-ตะวันตก 10 มี.ค. 2543 [วีดิทัศน์2543
10กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่อง ธรรมชาติ อำนาจ และจารีต2543
11คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทย2542
12ปาฐกถาซินแคลร์ ทอมป์สัน เทพยุทธแห่งยุคสมัย : เงินกับศาสนา2541
13พุทธธรรมในรัฐไทย : ข้อพิจารณาญาณวิทยาทางสังคม2541
14กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่อง ธรรมชาติ อำนาจ และจารีต2539
15คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทย2537
16ปรัชญาพุทธทาสภิกขุกับมหายานธรรม = Mahayana Buddhism in Buddhadasa's philosophy2536
17ปรัชญามหายานในแนวคิดท่านพุทธทาสภิกขุ2535
18ความคิดและภูมิปัญญาไทย. คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทย2535
19ภูมิปัญญาวิชาเซ็น : บทวิเคราะห์คำสอนของปรมาจารย์โดเก็น2534
20มนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออก2533