หนังสือที่แต่งโดย วรศักดิ์ เพียรชอบ 12 Results

No.TitlePublished
1รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอนและการวัดเพื่อประเมินผลทางพลศึกษา2548
2สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : กิจกรรมเข้าจังหวะ2545
3หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมความสามารถในการเล่นบาสเกตบอล = How to Improve Your Basketball2534
4ประมวลบทความศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เพียรชอบ : ที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 25342534
5หนังสืออ่านเพิ่มเติมพลานามัย กิจกรรมเข้าจังหวะ ระดับมัธยมศึกษา2532
6รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนรัฐบาล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทย2529
7รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลในระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทย2529
8หลักและวิธีสอนวิชาพลศึกษา2527
9รายงานการวิจัยเรื่อง โปรแกรมการพลศึกษาและกีฬา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยในชนบท2526
10หลักและวิธีสอนวิชาพลศึกษา2523
11ความต้องการที่สำคัญของนักเรียนไทยในชั้นมัธยมศึกษา : รายงานผลการวิจัย2522
12กรีฑา 1 พ203 และ กรีฑา 2 พ204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2521