Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

5 Results

No.TitlePublished
1การจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน2559
2ผลของอายุพืชต่อประสิทธิภาพการกำจัดธาตุอาหาร จากน้ำเสียของระบบบำบัดบึงประดิษฐ์2544
3โครงการศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแป้งดัดแปร : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์2538
4โครงการศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกลูโคสซอร์บิตอลฟรุคโตส : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์2538
5โครงการบริการทางวิชาการ "การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากถังน้ำบำบัดน้ำส้วมแบบแอนแอโรบิก"2534