หนังสือที่แต่งโดย ชุมพร ยงกิตติกุล 11 Results

No.TitlePublished
1การติดตามผลการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย2539
2ความสามารถทางสมอง :ทฤษฎีและการวัด2539
3การนำแบบทดสอบข้ามกลุ่มวัฒนธรรมมาใช้วัดความสามารถทางสมองโดยทั่วไปของเด็กไทยวัยรุ่น : รายงานการวิจัย2534
4รายงานผลการวิจัย การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรม ของครอบครัวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร2532
5หลักการตรวจสอบทางจิตวิทยา2531
6การรับรู้ภาพพจน์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและไทยของนักเรียนไทย และนักเรียนญี่ปุ่นในประเทศไทย2529
7โครงการพัฒนาแบบทดสอบทางจิตวิทยา : รายงานการวิจัย2524
8รายงานการวิจัยเรื่อง การนำแบบทดสอบเข้ากลุ่มวัฒนธรรมมาใช้วัดความสามารถทางสมอง โดยทั่วไปของเด็กไทยวัยรุ่น2524
9รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหาร "โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป" จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2520
10รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหาร "โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2520
11สรุปย่อการปฏิบัติงานโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการสอนสำหรับนักเรียนด้วยความสามารถทางการเรียนรู้ = The instructional model for learning disable student