หนังสือที่แต่งโดย วิเชียร เกตุสิงห์ 24 Results

No.TitlePublished
1รายงานสภาพการดำเนินงานของสภาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับสรุป : รายงาน2553
2สภาวะการขาดแคลนครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานผลการวิเคราะห์2548
3ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา2543
4รายงานผลการประเมินพฤติกรรมด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ2542
5ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : รายงานผลการวิจัย2542
6คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ2541
7สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย2539
8คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฎิบัติ2537
9คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ2534
10การวิจัยเชิงปฏิบัติ2534
11การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC + : คู่มือการวิจัย2534
12หลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย2530
13รายงานการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร2527
14สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย2526
15สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย2526
16สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย2526
17รายงานการวิจัยลักษณะบางประการที่มีความสัมพันธ์ กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน; วิเคราะห์โดยใช้หน่วยของการวิเคราะห์ ในระดับอำเภอ2525
18รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2523 (เขตการศึกษา 7, 8, ชลบุรี และกาญจนบุรี)2525
19หลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือ ที่ใชัในการวิจัย2523
20สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย2521
21สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย2520
22การวัดผลการศึกษาและสถิติเบื้องต้น2520
23หลักการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ2518
24สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย