หนังสือที่แต่งโดย สุภาพ วาดเขียน 13 Results

No.TitlePublished
1เอกสารประกอบการสอนวิชา 412 640 การวัดและประเมินผลทางพฤติกรรมศาสตร์2533
2แนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย2525
3เครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ลักษณะที่ดี ชนิด และวิธีหาคุณภาพ2525
4มาตรกรรมและประเมินผลพฤติกรรม2525
5แนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย2523
6วิธีวิจัยและสถิติทางการวิจัยในศึกษาศาสตร์2523
7เครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ลักษณะที่ดี ชนิดและ วิธีหาคุณภาพ2523
8หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2 ปี และลักษณะบัณฑิตครุศาสตร์ที่ต้องการ ตามความเห็นของอาจารย์และนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2523
9ทำอย่างไร นิสิต นักศึกษาครูจึงจะสอนได้ดี2523
10ทำอย่างไร นิสิต นักศึกษาครูจึงจะสอนได้ดี2520
11ทำอย่างไร นักศึกษาครูจึงจะสอนได้ดี2519
12การประเมินผลการเรียนการสอน2518
13การค้นคว้าสภาพของแสงสว่างที่เหมาะสมในการอ่านตัวพิมพ์ไทย ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน2511