หนังสือที่แต่งโดย วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ 10 Results

No.TitlePublished
1กระบวนการสื่อสารและการสอนวิธีระบบ2531
2การวางแผนโทรทัศน์การศึกษา2529
3การควบคุมใช้โสตทัศนูปกรณ์2528
4สื่อการสอน2525
5เทคโนโลยีทางการศึกษา : สื่อการสอนและการเรียนรู้2522
6เทคโนโลยี่ทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน2521
7เทคโนโลยีทางการศึกษา : วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน2521
8โสตทัศนอุปกรณ์ : ประเภทเครื่องฉายและเครื่องเสียง2519
9เทคโนโลยี่ทางการศึกษา (วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน2518
10โสตทัศนอุปกรณ์ : ประเภทเครื่องฉาย และเครื่องเสียง2514