Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ปทีป เมธาคุณวุฒิ

19 Results

No.TitlePublished
1การพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดการศึกษาเชิงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานเอกชนกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานผลการวิจัย = The development of collaborative educational management models and mechanisms between rovated organizations and autonomous public universities2546
2การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคณาจารย์ และจัดการระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล : รายงานผลการวิจัย2546
3การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2545
4การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบนำตนเองและการใฝ่รู้ของนักเรียน : รายงานการวิจัย2545
5หลักสูตรอุดมศึกษา : การประเมินและการพัฒนา2545
6การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบนำตนเองและการใฝ่รู้ของผู้เรียน : รายงานการวิจัย2545
7การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2545
8เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา2544
9การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง2544
10การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง2543
11การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ที่บูรณาการจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย2542
12การวิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครด้านจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : รายงานผลการวิจัย2539
13การจัดการระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา2538
14การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการหลักสูตรปรีชาญาณในระดับอุดมศึกษา : รายงานผลการวิจัย2533
15หลักสูตรอุดมศึกษา : การประเมินและการพัฒนา2532
16การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของห้องเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2531
17ครุศึกษา2530
18การศึกษาความต้องการและความสามารถของครูที่จบจากคณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย2525
19การทดลองสอนวิชาไฟฟ้าของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 62514